Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tue_kha
#750121 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại xí nghiệp thoát nước số 3
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Kim Ph−îng

KÕ to¸n - K33
®Èy viÖc n©ng cao chÊt l−îng lao ®éng cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l−¬ng cho ng−êi lao ®éng còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy hä h¨ng say s¶n xuÊt vµ yªn t©m tin t−ëng vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc, nªn ®èi víi C«ng ty Tho¸t n−íc Hµ Néi
viÖc x©y dùng mét c¬ chÕ tr¶ l−¬ng phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi nh»m n©ng cao ®êi sèng, t¹o niÒm tin, khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc lµ mét viÖc rÊt cÇn thiÕt lu«n ®−îc ®Æt ra hµng ®Çu. NhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp tho¸t n−íc sè 3 thuéc
C«ng ty Tho¸t n−íc Hµ Néi t«i ®· chän ®Ò tµi: "Tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l−¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng ë XÝ nghiÖp Tho¸t n−íc sè 3 thuéc C«ng ty
Tho¸t n−íc Hµ Néi
".
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I
: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l−¬ng ë doanh nghiÖp.
PhÇn II:
T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l−¬ng ë XÝ nghiÖp tho¸t n−íc sè 3 trùc thuéc C«ng ty Tho¸t n−íc Hµ Néi.
PhÇn III:
§¸nh gi¸vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp Tho¸t n−íc sè 3
thuéc C«ng ty Tho¸t n−íc Hµ Néi.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp nghiªn cøu, s−u tÇm tµi liÖu t«i ®−îc sù quan
t©m h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Chu Thµnh, ®−îc sù gióp ®ì cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn phßng Thèng kª kÕ to¸n XÝ nghiÖp tho¸t n−íc sè 3 thuéc C«ng ty tho¸t n−íc Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ mong nhËn ®−îc sù gãp ý ®Ó n©ng cao thªm chÊt l−îng cña ®Ò tµi.
phần 1. những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và khoản trích theo lương ở DN. phần 2. tình hình tổ chức kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại xí
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement