Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Waerheall
#750116 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp tăng cường quản lý tiền lương tại công ty cơ khí Hà nội
KILOBOOK.COM

2

PhÇn thø nhÊt:
Nh÷ng luËn cø khoa häc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l−¬ng

I.TiÒn l−¬ng.
1.Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l−¬ng:
TiÒn l−¬ng lµ sè tiÒn mµ ng−êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi cã søc lao
®éng theo n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®−îc giao. Trong c¸c thµnh phÇn vÒ khu
vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, tiÒn l−¬ng chÞu sù t¸c ®éng, chi phèi rÊt lín cña thÞ
tr−êng vµ thÞ tr−êng søc lao ®éng. TiÒn l−¬ng trong khu vùc nµy dï n»m trong
khu«n khæ ph¸p luËt vµ theo nh÷ng chÝnh s¸ch cña ChÝnh Phñ nh−ng chØ lµ nh÷ng
giao dÞch trùc tiÕp gi÷a chñ vµ thî, nh÷ng “mÆc c¶” cô thÓ gi÷a mét bªn lµm thuª
mét bªn ®i thuª. Nh÷ng hîp ®ång lao ®éng nµy trùc tiÕp ®Õn ph−¬ng thøc tr¶ c«ng.
TiÒn l−¬ng danh nghÜa: TiÒn l−¬ng danh nghÜa ®−îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng−êi
sö dông lao ®éng tr¶ cho ng−êi lao ®éng. Sè tiÒn nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc trùc
tiÕp vµo kh¶ n¨ng lao ®éng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ng−êi lao ®éng, vµo tr×nh ®é
kinh nghiÖm lµm viÖc... ngay trong qu¸ tr×nh lao ®éng.
-TiÒn l−¬ng thùc tÕ: TiÒn l−¬ng thùc tÕ ®−îc hiÓu lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tiªu
dïng vµ c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ hä ®· mua ®−îc tõ tiÒn l−¬ng danh nghÜa. Mèi
quan hÖ tiÒn l−¬ng thùc tÕ vµ tiÒn l−¬ng danh nghÜa ®−îc thÓ hiÖn qua c«ng thøc sau
®©y:
TL
dn
TL
ttÕ
=
I
gc

Trong ®ã : TL
ttÕ
: TiÒn l−¬ng thùc tÕ
TL
dn
: TiÒn l−¬ng danh nghÜa
I
gc:
gi¸ c¶


Nh− vËy ta cã thÓ thÊy lµ nÕu gi¸ c¶ t¨ng lªn th× tiÒn l−¬ng thùc tÕ gi¶m ®i,
®iÒu nµy cã thÓ x¶y ra ngay khi tiÒn l−¬ng danh nghÜa t¨ng lªn . TiÒn l−¬ng thùc tÕ
kh«ng chØ phô thuéc vµo sè l−îng tiÒn danh nghÜa mµ cßn phô thuéc vµo gi¸ c¶ c¸c
phần 1. những luận cứ khoa học về công tác quản lý tiền lương. phần 2. thực trạng tình hình quản lý tiền lương tại công ty cơ khí Hà nội. phần 3. một số phương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement