Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mosvananh
#750115 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng cầu 75
KILOBOOK.COM
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


2
Néi dung chñ yÕu cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®−îc chia
lµm ba ch−¬ng :
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ch−¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña
C«ng ty x©y dùng CÇu 75 .

Ch−¬ng III:
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña
C«ng ty x©y dùng CÇu 75

Chuyªn ®Ò nµy ®−îc hoµn thµnh, song ®©y lµ mét vÊn ®Ò khã mµ thêi gian
nghiªn cøu l¹i cã h¹n, do vËy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong sù
gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n trÞ khinh doanh cña tr−êng mµ ®Æc biÖt lµ sù quan t©m , gióp ®ì cña gi¸o viªn h−íng dÉn GVC. NguyÔn ThÞ Th¶o vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty x©y dùng CÇu 75 .Hµ Néi , ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004.
chương 1. những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. chương 2. phân tích tình hình thực tế về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng cầu 75.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement