Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hartmann
#750101 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

2
CH¦¥NG 1
Lý luËn chung vÒ §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi

1.1 §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ vai trß cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi
1.1.1 Vèn ®Çu t− trùc t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ((((FDI foreign direct
investment
))))

Tr−íc tiªn ®Ó hiÓu vÒ vèn ®Çu t− ta ph¶i x¸c ®Þnh xem vèn ®Çu t− lµ g×?
Theo c¸ch hiÓu chung th× vèn ®Çu t− ë ®©y ®−îc coi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ
trong lÜnh vùc tµi chÝnh, nã g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ vµ trong ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dù ¸n vµ ®©y lµ yÕu tè kh«ng thÓ
thiÕu trong tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng trªn, nã cã thÓ lµ b»ng tiÒn nh− tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng hoÆc cã thÓ b»ng hiÖn vËt tµi s¶n m¸y mãc trang thiÕt bÞ, d©y
truyÒn c«ng nghÖ, nhµ x−ëng, bÕn b·i .Nãi chung ë ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng g× phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ x©y dùng cã liªn quan tíi tµi chÝnh.
Vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ nguån vèn cã nguån gèc tõ n−íc
ngoµi ®−îc ®−a vµo n−íc së t¹i cã thÓ b»ng tiÒn hay thiÕt bÞ d©y truyÒn c«ng
nghÖ vµ bªn n−íc ngoµi nµy sÏ tù qu¶n lý nguån vèn trong thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n
Dù ¸n ®Çu t− lµ tËp hîp nh÷ng ý kiÕn, ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Çu t− vµo
mét ®èi t−îng nhÊt ®Þnh vµ gØai tr×nh kÕt qña thu ®−îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t−.
ViÖc c¸c nhµ ®Çu t− ë quèc gia nµy bá vèn vµo c¸c quèc gia kh¸c theo mét ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc ho¹ch ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian dµi nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ mang l¹i lîi Ých h¬n cho c¸c chñ ®Çu t− vµ
cho x· héi ®−îc gäi lµ ®Çu t− quèc tÕ hay ®Çu t− n−íc ngoµi. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét trong hai lo¹i h×nh ®Çu t− quèc tÕ c¬ b¶n, hai lo¹i h×nh nµy cã thÓ kh«ng gièng nhau song trong mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã cã thÓ chuyÓn ho¸ cho nhau.
Ngày nay FDI ngày càng trở nên quan trọng với chúng ta bởi FDI không chỉ là nguồn cung cấp vốn quan trọng mà còn là con đường cung cấp công nghệ hiện đại, những
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement