Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trami56
#750091 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty in Hà giang
KILOBOOK.COM







2
V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, ®−îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh
cña ThÇy gi¸o - Phã Gi¸o S− - TiÕn Sü Lª V¨n T©m vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ c¸c phßng chøc n¨ng trong c«ng ty víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®−îc cïng víi sù nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty In Hµ giang” lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng, v× vËy trong luËn v¨n nµy em chØ ®i vµo kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty In Hµ giang. Tõ ®ã rót ra mét sè tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p, ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm.
KÕt cÊu kho¸ luËn : Chia lµm 2 phÇn.
PhÇn I:
Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty In Hµ giang
PhÇn II: Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty In Hµ giang.
Do thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n, c¸c ý kiÕn em ®−a ra cßn xuÊt ph¸t tõ ý
chñ quan cña b¶n th©n. V× vËy kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong sù gióp ®ì cña thÇy c« vµ anh chÞ trong c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng
C«ng ty In Hµ giang ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì Em trong thêi gian thùc tËp vµ thùc hiÖn khãa luËn tèt nghiÖp nµy.

Hµ giang, th¸ng 06 n¨m 2004


Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Nhung

phần 1. phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty in Hà giang. phần 2. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty in Hà giang
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement