Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Nk_no1
#750090 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh sản xuất và kinh doanh tấm bông PE HÀ Nội
KILOBOOK.COM
NguyÔn Quang Minh 5A14
NguyÔn Quang Minh 5A14
NguyÔn Quang Minh 5A14
NguyÔn Quang Minh 5A14 ---- 2000A932
2000A932
2000A932
2000A932
------------------------------------------------------------------------------------------------

2
ch−¬ng I
ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
t¹i C«ng ty Hµ Néi evc trong thêi gian qua
I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh
C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n xuÊt tÊm b«ng P.E Hµ Néi ®· ®−îc thµnh lËp
theo giÊy phÐp ®Çu t− sè 653/GP ngµy 04/8/1993 cña UBNN vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t− (Nay
lµ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t−).
Tªn giao dÞch : HANOI - EVC
Trô së C«ng ty ®Æt t¹i : 106 Vò Xu©n ThiÒu - Ph−êng Sµi §ång - QuËn Long
Biªn – Thµnh phè Hµ néi
Tæng sè vèn ®Çu t− : 2.500.000 USD
Vèn ph¸p ®Þnh : 2.500.000 USD
Trong ®ã :
- PhÝa ViÖt Nam gãp 1.625.000 USD chiÕm 65% vèn ph¸p ®Þnh gåm: ®Êt ®ai,
chi phÝ x©y dùng nhµ x−ëng, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i.
- PhÝa Hång C«ng gãp 875.000 USD chiÕm 35% vèn ph¸p ®Þnh gåm: m¸y mãc
thiÕt bÞ.
Thêi gian ho¹t ®éng lµ 25 n¨m kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t−. KÓ tõ khi
thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· kh«ng ngõng tr−ëng thµnh vµ ph¸t triÓn.
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Hµ Néi - EVC
* Chøc n¨ng: S¶n xuÊt, kinh doanh tÊm b«ng P.E (b«ng polyester) vµ c¸c
s¶n phÈm tõ b«ng P.E (ch¨n, ga, gèi) ®Ó tiªu thô trong n−íc vµ xuÊt khÈu, thùc
hiÖn ®óng c¸c lÜnh vùc kinh doanh ®· ®¨ng kÝ víi Nhµ n−íc.
* NhiÖm vô: C«ng ty ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c kinh doanh, tù h¹ch to¸n, kinh
doanh ph¶i cã l·i, b¶o toµn ®−îc vèn, ®¹t doanh thu vµ kim ng¹ch XNK, kh«ng ®Ó mÊt
vèn vµ c«ng nî trong kinh doanh. Thùc hiÖn nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi ng−êi lao ®éng
theo ®óng quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú lªn héi
®ång qu¶n trÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®é chÝnh x¸c cña nã. C«ng ty cã nghÜa vô ph¶i thùc
hiÖn c¸c kho¶n nép ®èi víi Nhµ n−íc nh−: thuÕ, b¶o hiÓm
chương 1, thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty hà nội - EVC trong thời gian qua. chương 2. những giải pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement