Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhvuong_78
#750089 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà nội
KILOBOOK.COM

2
quan träng nh»m gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thµnh phè trong GDP cña Hµ Néi. ViÖc thu håi ®Çu t− vµo c¸c KCN cña Hµ Néi mµ chñ yÕu lµ nguån vèn ®Çu t− n−íc ngoµi sÏ gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña thµnh phè ®Ò ra. Do ®ã cÇn cã sù nghiªn cøu ph©n tÝch ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc thµnh c«ng vµ thÊt b¹i trong qu¸ tr×nh ®Çu t−. Ph¸t triÓn c¸c KCN Hµ Néi, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn trong giai ®o¹n tíi. ThÊy ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò em ®· lùa chän ®Ò tµi:
“§Çu t− ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi”.
Chuyªn ®Ò gåm cã ba phÇn chÝnh:
Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ®Çu t− vµ KCN.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®Çu t− ph¸t triÓn KCN trªn ®Þa bµn Hµ Néi.
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ®Çu t− ph¸t triÓn KCN ë
Hµ Néi.
Trong khu«n khæ cña mét chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp, víi h¹n chÕ
vÒ kiÕn thøc còng nh− hiÓu biÕt thùc tiÔn, chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thµy c« gi¸o bé m«n vµ c¸c c« chó trong ban qu¶n lý c¸c KCN vµ CX Hµ Néi.

Sinh viªn. NguyÔn V¨n Hoµng.chương 1. lý luận chung về đầu tư và KCN. chương 2. thực trạng Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà nội. chương 3. một số giải pháp thúc đẩy Đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement