Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By intelli_prof
#750087 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cầu 75 thuộc tổng công ty công trình giao thông 8
KILOBOOK.COM
Kho¸LuËn t«t nghiÖp Khoa QTKD2
Víi bè côc cña kho¸ luËn ®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong c¸c doanh
nghiÖp hiÖn nay
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty cÇu 75 thuéc tæng
c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Bé GTVT
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i
c«ng ty cÇu 75 thuéc Tæng c«ng ty c«ng trinhf giao th«ng 8 – Bé GTVT
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS - NguyÔn §¾c Th¾ng cïng toµn
thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa QTKD ®· gióp ®ì vµ h−íng dÉn em tËn t×nh trong thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu Kho¸ luËn nµy
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng c¸c c«, chó vµ c¸c
anh, chÞ c«ng t¸c t¹i c«ng ty cÇu 75, ®Æc biÖt lµ c¸c c«, chó vµ c¸c anh, chÞ phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thiÖn bµi viÕt nµy.

chương 1. lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong các DN hiện nay. chương 2. thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cầu 75 thuộc tổng công ty cô
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement