Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tthuythusaothuy2004
#750086 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích tính hiệu quả sử dụng vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Nhà máy đóng tàu Hạ Long
KILOBOOK.COM
Đ
H KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
KHOA QUẢN TRN KINH DOANH SV: NGUYỄN ANH TUẤN


2 Lớp Quản trị kinh doanh –VB2-K2


Lêi më ®Çu

Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®−îc thµnh lËp nh»m s¶n xuÊt
cung øng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ tr−êng víi môc ®Ých ®em
l¹i lîi nhuËn.§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i
cã mét l−îng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm vèn cè ®Þnh, vèn l−u ®éng vµ c¸c vèn
chuyªn dïng kh¸c. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng
vµ sö dông vèn sao cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c tµi
chÝnh, tÝn dông vµ chÊp hµnh luËt ph¸p. Qua viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö
dông vèn còng nh− t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi chung kh«ng
nh÷ng cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho chñ doanh nghiÖp, xem xÐt
kh¶ n¨ng vµ thÕ m¹nh trong s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn th«ng qua ®ã x¸c
®Þnh ®−îc xu h−íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng b−íc ®i
v÷ng ch¾c, hiÖu qu¶ trong mét t−¬ng lai gÇn.
Nhµ m¸y ®ãng tÇu H¹ Long lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo
LuËt doanh nghiÖp, cã t×nh h×nh tµi chÝnh rÊt ®¸ng ®−îc quan t©m nh−
nguån vèn chñ së h÷u thÊp, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cao, kh¶ n¨ng thanh to¸n
nhanh kÐm. V× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ vÊn ®Ò ®ang bøc xóc
cña Nhµ m¸y hiÖn nay.
ý thøc ®−îc ®iÒu ®ã trong thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y víi mong
muèn ®ãng gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tµi: Ph©n tÝch
tÝnh hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Nhµ
m¸y ®ãng tÇu H¹ Long ” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu,
kÕt luËn, môc lôc chuyªn ®Ò ®−îc tr×nh bµy theo 3 phÇn :
PhÇn I.Giíi thiÖu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh
PhÇn II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn
PhÇn
III.C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn .

MỤC LỤC
phần 1. giới thiệu khái quát đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh. phần 2. phân tích hiệu quả sử dụng vốn. phần 3. các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vố
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement