Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By black_white29
#750085 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Thuý H−¬ng

Trang 2
Th−¬ng m¹i vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó trong phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n; em ®· ®−îc t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕ to¸n ë c«ng ty. C«ng ty ®Çu t− h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ sè 18 thuéc Tæng c«ng ty ®Çu t− vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc h¹ch to¸n ®éc lËp. §¬n vÞ víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt t−¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã n¨ng lùc chuyªn m«n cao ®· gióp c«ng ty kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn hµng n¨m t¨ng cao vµ ®êi sèng cña hä ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n−íc còng th−êng xuyªn t¨ng. Tuy nhiªn, víi thÕ vµ lùc cña c«ng ty th× thùc sù tiÒm n¨ng cña c«ng ty ch−a ®−îc khai th¸c triÖt ®Ó, nªn ®· lµm h¹n chÕ lîi nhuËn cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi cho
luËn v¨n tèt nghiÖp lµ:


mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty ®Çu t−
h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ sè 18”

Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ lµm s¸ng tá b¶n chÊt, nguån gèc vµ vai trß cña
lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Qua ®©y, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn cña c«ng ty, tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a lîi nhuËn cho c«ng ty. Trªn c¬ së nµy, ®Ò tµi ®−îc chia thµnh 3 phÇn c¬ b¶n nh− sau:

Ch−¬ng i: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Ch−¬ng ii: Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn t¹i C«ng ty ®Çu t− h¹
tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ sè 18.
Ch−¬ng iii: C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty ®Çu t−
h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ sè 18.chương 1. những vấn đề cơ bản về lợi nhuận DN trong nền KTTT. chương 2. phân tích tình hình lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18. chương 3.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement