Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girlchanh_ket_boysock_2903
#750084 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN&PTNT Quận Tây Hồ
KILOBOOK.COM
1

Sinh viªn: Vò Quèc Néi2
QuËn T©y Hå.
1.
T×nh h×nh më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
2. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¸c lo¹i tµi kho¶n tiÒn göi t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn
T©y Hå.
2.1. Ph©n tÝch c¬ cÊu chung cña nguån vèn tiÒn göi.
2.1. Tµi kho¶n tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ.

2.3. Tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm.
2.4. Tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n.
Ch−¬ng iii:
mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh
NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
I. kiÕn nghÞ n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ kÕ to¸n huy ®éng
vèn cña chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
1.
KiÕn nghÞ víi Nhµ n−íc.
2.
KiÕn nghÞ víi Ng©n Hµng nhµ n−íc.
3.
KiÕn nghÞ víi chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
iI. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ céng t¸c huy ®éng vèn vµ kÕ
to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
1.
§a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn.
1.1. §a d¹ng ho¸ c¸c kú h¹n göi tiÒn.
1.2. Ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n vµ sö dông sÐc c¸ nh©n.
1.3. TriÓn khai c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm míi.
2. VËn dông chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý.
3. Më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n Hµng.
4. C¶i tiÕn nghiÖp vô thanh to¸n vµ thñ tôc göi, rót tiÒn.
5. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng – tÝch cùc t×m kiÕm, chän läc kh¸ch hµng
lín.
6. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn.
7. TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng b¶o hiÓm tiÒn göi.
KÕt luËn.

chương 1. lý luận cơ bản về vốn huy động và kế toán huy động vốn của NHTM. chương 2. thực trạng nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHNN&PTNT Quận Tây
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online