Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bangnhan_3010
#750082 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại sở giao dịch NHNNVN
KILOBOOK.COM


2
PhÇn I
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÈm ®Þnh
tµi chÝnH cña nhtm
I. ®Çu t− vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−.
Trong ho¹t ®éng qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng ë n−íc ta hiÖn nay còng
nh− trong ho¹t ®éng Ng©n hµng th−êng xuÊt hiÖn c¸c côm tõ “ dù ¸n ®Çu t−”, “ho¹t ®éng ®Çu t−”... ®Ó ®i s©u vµo lÜnh vùc nµy ta cÇn hiÓu ý nghÜa cña thuËt ng÷.
1.Ho¹t ®éng ®Çu t−.
Ho¹t ®éng ®Çu t− hay ng¾n gän lµ ®Çu t− hiÓu theo nghÜa réng nhÊt lµ
qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
Trong lÜnh vùc kinh tÕ, ho¹t ®éng ®Çu t− ®−îc hiÓu mét c¸ch ng¾n gän
lµ ho¹t ®éng bá vèn nh»m thu lîi trong t−¬ng l¹i. “Vèn” ë ®©y ®−îc hiÓu lµ toµn bé vèn b»ng tiÒn mÆt, gi¸ trÞ thiÕt bÞ, nhµ x−ëng, tµi nguyªn, ®Êt ®ai... vµ “lîi” ®−îc hiÓu lµ lîi nhuËn vµ c¸c lîi Ých kinh tÕ kh¸c.
2. Dù ¸n ®Çu t−.
Theo nghÜa réng dù ¸n ®Çu t− lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï
víi nh÷ng môc tiªu, ph−¬ng ph¸p vµ ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®−îc tr¹ng th¸i mong muèn.
VÒ néi dung, dù ¸n ®Çu t− lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng dù kiÕn víi c¸c
nguån lùc vµ chi phÝ cÇn thiÕt, ®−îc bè trÝ theo mét kÕ ho¹ch chÆt chÏ víi lÞch thêi gian vµ ®Þa ®iÓn x¸c ®Þnh ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng ®èi t−îng nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn hoÆc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh.
Trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cho vay cña ng©n hµng th× : Dù ¸n ®Çu t− lµ
mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i taä nh÷ng ®èi t−îng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®−îc sù t¨ng tr−ëng vÒ sè l−îng, c¶i tiÕn hoÆc n©ng cao chÊt l−îng cña s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh.
Nh− vËy, dù ¸n ®Çu t− kh«ng ph¶i lµ mét ý ®Þnh hay ph¸c th¶o mµ cã
tÝnh cô thÓ vµ môc tiªu x¸c ®Þnh nh»m ®¸p øng mét nhu cÇu nhÊt ®Þnh. Nã cßn lµ ph−¬ng tiÖn thuyÕt phôc chñ yÕu ®Ó t×m kiÕm sù tµi trî tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, chÝnh phñ...
phần 1. những vấn đề chung về thẩm định tài chính của NHTM. phần 2. thực trạng công tác thẩm định tài chính trong cho vạy trung dài hạn tại sở giao dịch NHNNVN.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement