Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Arlie
#750079 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNTHN
KILOBOOK.COM
2
Ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XNK lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc phøc t¹p,
chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. Nã kh«ng chØ chÞu t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ
trong n−íc mµ cßn chÞu sù ®iÒu chØnh cña nhiÒu quy ph¹m, nguån luËt kh¸c nhau vµ bÞ ¶nh h−ëng m¹nh theo sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng quèc tÕ. Do ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNT trong viÖc tµi trî tÝn dông ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp XNK ngµy cµng trë nªn phong phó vµ ®ßi hái ph¶i ®−îc nghiªn cøu hoµn thiÖn c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc.
Qua mét thêi gian ng¾n ®i thùc tÕ t¹i NHNT Hµ Néi mét Chi nh¸nh
®ãng vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hÖ thèng NHNT
ViÖt Nam em nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng néi dung vµ biÖn ph¸p nh»m th¸o gì nh÷ng v−íng m¾c, tån t¹i cña c«ng t¸c tÝn dông tµi trî XNK, tiÕn tíi më réng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c nµy cho phï hîp víi yªu cÇu míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ vÊn ®Ò bøc xóc cã ý nghÜa thùc tiÔn
®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n−íc nhµ.
Tõ nhËn thøc ®ã cïng víi kiÕn thøc ®−îc trang bÞ qua 4 n¨m häc ë
tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, ®Æc biÖt ®−îc sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh
cña c« gi¸o Ph¹m Hång V©n vµ c¸c thÇy c« trong tr−êng còng nh− sù chØ b¶o tËn t×nh cña anh chÞ phßng TÝn dông Chi nh¸nh NHNT Hµ Néi, em xin
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt
nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng ngo¹i th−¬ng Hµ Néi".
VÒ h×nh thøc, bµi viÕt nµy ®−îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau:
Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña
ng©n hµng th−¬ng m¹i
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i
NHNT Hµ Néi
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng tÝn dông xuÊt
nhËp khÈu t¹i NHNT Hµ Néi
Trªn c¬ së ph©n tÝch ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XNK cña NHNT Hµ
Néi trong 3 n¨m, (2000, 2001, 2002) ®Ò tµi tËp trung vµo t×nh h×nh vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña ho¹t ®éng nµy ®Ó tõ ®ã ®−a ra mét sè khuyÕn nghÞ nh»m
chương 1. một số vấn đề cơ bản về tín dụng XNK của NHTM. chương 2. thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNTHN. chương 3. giải pháp và kiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement