Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By daoduytung3000
#750078 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KCN BẮc HÀ nội
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Sinh viªn thùc hiÖn: Lª §×nh Tam

Líp: TCDN 44D

2
Néi ®· ®¹t ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ . D− nî tÝn dông trung dµi h¹n t¹i
Ng©n hµng chiÕm tû träng lín trong tæng d− nî.Tuy nhiªn so víi nhu cÇu tÝn
dông trung dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp, nguån vèn huy ®éng ®−îc th× cho
vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng ch−a thùc sù t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. Bªn
c¹nh ®ã chÊt l−îng cña tÝn dông trung dµi h¹n còng cÇn xem xÐt ®Õn cïng víi
sù t¨ng tr−ëng cña quy m« tÝn dông . Qua thêi gian thùc tËp , t×m hiÓu t¹i ng©n
hµng, nh÷ng kiÕn thøc häc ®−îc t¹i nhµ tr−êng , ®äc ®−îc qua s¸ch b¸o vµ víi
sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ c¸n bé trong ng©n hµng. NhËn thøc thÊy vai trß cña
tÝn dông trung dµi h¹n nªn t«i ®· chän ®Ò tµi: ''N©ng cao chÊt l−îng tÝn dông
trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT Khu c«ng nghiÖp B¾c Hµ Néi.'' ®Ó t×m
hiÓu.

Ngoµi phÇn më ®Çu , kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kÕt cÊu
cña chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch−¬ng:

Ch−¬ng I : Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tÝn dông cña Ng©n
hµng th−¬ng m¹i.

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT
Khu C«ng NghiÖp B¾c Hµ Néi.

Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung dµi h¹n
t¹i chi nh¸nh NHCT Khu C«ng nghiÖp B¾c Hµ Néi.

Do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn nh÷ng vÊn
®Ò tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i mong r»ng
sÏ nhËn ®−îc nh÷ng ®ãng gãp bæ Ých tõ phÝa c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé
trong ng©n hµng ®Ó cã thÓ bæ sung , hoµn thiÖn h¬n vèn kiÕn thøc cña m×nh.

Cuèi cïng t«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c anh chÞ c¸n bé
trong Ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ c¸n bé trong phßng kinh doanh tæng
hîp ®· h−íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy.
chương 1. phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM. chương 2. thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KCN BẮc HÀ nội. chương 3. giải pháp
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online