Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fonzo
#750077 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNN Thanh Trì
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H
§Æng ThÞ Thanh Hoµi

2
Môc lôc
Lêi cam ®oan...................................................................................................................1
Môc lôc...............................................................................................................................2
Lêi nãi ®Çu........................................................................................................................3
Ch−¬ng I: tÝn dông hé s¶n xuÊt – thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian qua t¹i nnno & ptnt huyÖn thanh tr×..........6
1.1: T×nh h×nh kinh tÕ x· héi huyÖn Thanh Tr×
.....................................
6

1.1.1: T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn Thanh Tr× ......................................... 6 1.1.2:Sù cÇn thiÕy cña tÝn dông hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ .......................... 8
1.2: Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT huyÖn Thanh
tr×
............................................................................................................. 10

1.3: §¸nh gi¸ chÊt l−îng tÝn dông, hiÖu qu¶ tÝn dông
................................ 21
1.3.1: KÕt qu¶ ®Çu t− vèn.......................................................................... 22
1.3.2: Tån t¹i vµ nguyªn nh©n ....................................................................... 24
Ch−¬ng II: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian tr−íc m¾t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn thanh tr×......................................................27

2.1: §Þnh h−íng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Thanh tr×
trong thêi gian tíi
................................................................................... 27
2.2: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng vèn tÝn dông t¹i NHNo & PTNT
HuyÖn Thanh tr×
.......................................................................................... 31
2.3: Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ
............................................................ 35
2.3.1: VÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ................................................................. 35 2.3.2: KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ n−íc ................................................. 38 2.3.3: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo & PTNT ViÖt Nam........................................ 39 2.3.4: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr× ............................. 39
KÕt luËn...........................................................................................................................42 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o............................................................................44 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp............................................................................45 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h−íng dÉn ................................................................46
chương 1. tín dụng hộ sản xuất. thực trạng cho vay hộ sản xuất trong thời gian qua tại chi nhánh NHNN Thanh Trì. chương 2. các giải pháp hoàn thiện và mở rộng c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement