Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoxuan_tai
#750067 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực đống đa
KILOBOOK.COM
Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i CN NHCT §èng §a

Lêi më ®Çu


NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng t¹i ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn mét c¸ch
m¹nh mÏ, chóng ta ®ang cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi dÓ tiÕn lªn mét
n−íc c«ng nghiÖp tiÕn tiÕn. §ång thêi ®ã lµ mét m«i tr−êng c¹nh tranh rÊt
kh¾c nghiÖt. §ßi hái mçi chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ tr−êng ph¶i cã mét
kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh vµ trong s¹ch. VÊn ®Ò vèn ®Çu t− trong nªn
kinh tÕ hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng vµ nh¹y c¶m. Yªu cÇu ®Æt ra lµ
chóng ta cÇn ph¶i cã l−îng vèn lín ®Çu t− vµo nÒn kinh tÕ. Do ®ã vai trß tÝn
dông ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh tÕ lµ hÕt søc quan träng.

Trong vßng quay cña nÒn kinh tÕ, ngµnh ng©n hµng lu«n cã ¶nh h−ëng
to lín trong ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó d¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cña nÒn
kinh tÕ vÒ vÊn ®Ò vèn ®ßi hái mçi ng©n hµng cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông
cho phï hîp, hiÖu qu¶ cao, rñi ro thÊp nhÊt cã thÓ. Tr−íc t×nh h×nh héi nhËp
cña toµn bé nªn kinh tÕ, còng nh− cña ngµnh ng©n hµng nãi riªng, yªu cÇu
®Æt ra ®èi víi hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th−¬ng vµ Chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th−¬ng khu vùc §èng §a lµ ph¶i h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro trong ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng tÝn dông.

NhËn thøc ®−îc sù quan träng cña vÊn ®Ò nµy, t«i ®· lô¨ chän ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th−¬ng
khu vùc §èng §a“. RÊt mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n
®äc ®Ó gãp phµn lµm cho ®Ò tµi nµy ®ù¬c hoµn chØnh h¬n n÷a.

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
trước tình hội nhập của toàn bộ nền kinh tế, cũng như của ngành NH nói riêng, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống NHCT và chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực đố
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement