Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mika
#750062 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại NHCT Đống Đa
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

3.2.2. Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng.......................................................... 18 3.2.3. Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng............................................................ 19 3.3. C¸c dÊu hiÖu cña rñi ro tÝn dông .............................................................. 20 3.4. T¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông .................................................................... 22 3.5. C¸c chØ tiªu ®o l−êng rñi ro tÝn dông........................................................ 24 4. C¸c ph−¬ng thøc qu¶n lý gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông................................... 25
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng cho vay an toµn vµ rñi ro tÝn dông ®èi víi kinh tÕ
ngoµi quèc doanh ë Ng©n hµng C«ng th−¬ng §èng §a Hµ Néi
............... 31
I. Tæng quan vÒ Ng©n hµng c«ng th−¬ng §èng §a......................................... 31
II. T×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn t¹i NHCT §èng §a ........................... 34 1. T×nh h×nh huy ®éng vèn .............................................................................. 35 2. T×nh h×nh sö dông vèn................................................................................. 38 III. Rñi ro tÝn dông ë NHCT §èng §a ............................................................ 44 1. Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông ........................................................................... 44 1.1. T×nh h×nh l·i treo ...................................................................................... 44 1.2. Thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹i NHCT §èng §a............. 45 1.3. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n ph¸t sinh cña NHCT §èng §a n¨m 2004 ............. 51 2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông t¹i NHCT §èng §a .......... 53 3. C«ng t¸c xö lý rñi ro tÝn dông ë NHCT §èng §a ....................................... 60 4. Mét sè biÖn ph¸p NHCT §èng §a ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i NHCT §èng §a ....................................................................... 62
Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông an toµn kinh tÕ ngoµi
quèc doanh ë Ng©n hµng C«ng th−¬ng §èng §a
....................................... 67
I. §Þnh h−íng ho¹t ®éng tÝn dông cña NHCT §èng §a trong thêi gian tíi ... 67 II. Gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông ë NHCT §èng §a................................. 68 1. C«ng t¸c tæ chøc, ®µo t¹o c¸n bé................................................................. 68 2. T¨ng c−êng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin ........................................ 69 3. Linh ho¹t, s¸ng t¹o trong xö lý nghiÖp vô................................................... 70 4. C¸c gi¶i ph¸p ph©n t¸n rñi ro tÝn dông ........................................................ 71 5. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay.................................................................. 73
tín dụng NH là công cụ tài trợ vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển cân đối của các ngành, các lĩnh vực theo định hướng của NN. tín dụng NH đem
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement