Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khoc_vi_girl2000
#750060 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNVVN tại chi nhánh NHNN Tây Hà Nội
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÞnh Do·n Bé

Khoa Ng©n Hµng – Tµi ChÝnh Líp Ng©n hµng 43A

2
2.2. Thùc tr¹ng chÊt l−îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá...39 2.2.1. Cho vay theo d− nî....................................................................................39 2.2.1.1. D− nî tÝn dông ®Õn /06/2004 .................................................................39 2.2.1.2. D− nî tÝnh ®Õn hÕt 31/12/2004................................................................41 2.2.2. ChÊt l−îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá....................42

2.3. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l−îng tÝn dông cña Chi nh¸nh víi doanh nghiÖp võa vµ nhá........................................................................................................................43 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc............................................................................43 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n...............................................................45 2.3.2.1. Nh÷ng h¹n chÕ.........................................................................................45 2.3.2.2. Nh÷ng nguyªn nh©n.................................................................................46
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT T©y Hµ Néi....................................................49

3.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn tÝn dông cña Chi nh¸nh........................................49 3.1.1. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004.................49 3.1.1.1. Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2004.............................................................49 3.1.1.2. D− nî ®Õn 31/12/2004.............................................................................50

3.1.1.3. KÕt qña tµi chÝnh.....................................................................................50

3.1.2. §Þnh h−íng môc tiªu gi¶i ph¸p n¨m 2005...............................................51

3.1.2.1.§Þnh h−íng chung.....................................................................................51

3.1.2.2. C¸c chØ tiªu chñ yÕu n¨m 2005...............................................................51

3.1.2.3. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn.........................................................................52

3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trong doanh nghiÖp võa vµ nhá.......................................................................................................................53 3.2.1. C«ng t¸c huy ®éng vèn..............................................................................53 3.2.2 .C«ng t¸c tÝnh dông ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh.............................53 3.2.3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ phÇn....................................................................54 3.2.4. T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé......................................54 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam.........................................54 3.3.1. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam....................................................54 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ níc...........................................................55 3.3.3 KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc......................
Tín dụng của các NHTM là 1 trong những hình thức sử dụng vốn đối với các DN nói chung và các DNVVN nói riêng. tuy nhiên trong những năm qua, vấn đề tín dụng đối
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement