Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Melvon
#750058 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT Hà Nội
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
§µo Hång H¹nh

Ch−¬ng 1
Ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong ho¹t
®éng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i
I. Ho¹t ®éng cña NHTM
1. NHTM vµ ho¹t ®éng cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ NHTM.
Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ. C¸c
ng©n hµng cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa qua chøc n¨ng, c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ
chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ.
Theo luËt Mü: NHTM lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh
môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô
thanh to¸n.
Theo luËt Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam: Ng©n hµng lµ lo¹i
h×nh tæ chøc tÝn dông ®−îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t
®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan nh− nhËn tiÒn göi, sö dông tiÒn göi ®Ó cung
cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n.
1.2. Ho¹t ®éng cña NHTM.
1.2.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn.
TiÒn göi cña kh¸ch hµng (gåm c¸ nh©n vµ tæ chøc) lµ nguån vèn quan
träng nhÊt cña NHTM, chiÕm tû träng lín trong tæng nguån tiÒn cña ng©n
hµng.§Ó huy ®éng ®−îc nhiÒu tiÒn cã chÊt l−îng æn ®Þnh, c¸c ng©n hµng ph¶i
®−a ra ®−îc nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô phôc vô ®−îc mäi ®èi t−îng vµ ®a d¹ng ho¸
c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh−: tiÒn göi thanh to¸n, tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c
doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi, c¬ quan, tiÕt kiÖm cña d©n c−...,linh ho¹t vÒ l·i
suÊt. Lµ ®èi t−îng ph¶i dù tr÷ b¾t buéc víi NHNN, nªn chi phÝ tiÒn göi cña
NHTM tr¶ cho kh¸ch hµng cao h¬n thùc tÕ.Ngoµi ra tiÒn göi ng¾n h¹n hoÆc
kh«ng kú h¹n th−êng rÊt nh¹y c¶m víi biÕn ®éng cña l·i suÊt vµ nh÷ng yÕu tè
kinh tÕ kh¸c nh− l¹m ph¸t.
NHNN&PTNT Hà Nội là 1 trong những NHTM hàng đầu trên địa bàn thủ đô, là 1 trong những chi nhánh đầu đàn trong hệ thống NHNN, vấn đề tăng trưởng bền vững đã và đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement