Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Muir
#750054 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại sở giao dịch I - NHCT Việt Nam
KILOBOOK.COM


2

XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, nªn em ®· chän ®Ò tµi: " Gi¶i ph¸p më réng
ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th−¬ng
ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm ba phÇn:
Ch−¬ng I: Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Së giao dÞch
I- Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam.
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¶p më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Së
giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam.
Hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy tr−íc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c
c« chó, anh chÞ Phßng tµi trî th−¬ng m¹i cña SGD I-NHCT VN ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp.
§Æc biÖt, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TiÕn sü §µm v¨n HuÖ
®· tËn t×nh chØ b¶o h−íng dÉn cho em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Ng©n hµng- Tµi chÝnh tr−êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ®· d¹y dç vµ gióp ®ì em trong nh÷ng n¨m häc võa qua.

chương 1. hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM. chương 2. thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại sở giao dịch I - NHCT Việt Nam. chương 3. Giải pháp mở rộ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement