Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By k00lb0y76320
#750053 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHCT khu vực II - Hai Bà Trưng
KILOBOOK.COM


Trang 2
B»ng nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®−îc do c¸c thÇy c« gi¸o cña Häc viÖn Ng©n hµng truyÒn ®¹t, sù qu¶n lý gi¸o dôc cña tr−êng §¹i häc D©n lËp §«ng ®« vµ qua gÇn hai
th¸ng thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng Th−¬ng Hai Bµ Tr−ng Hµ Néi em ®· lùa chän ®Ò
tµi: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i
chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th−¬ng khu vùc II Hai Bµ Tr−ng Hµ Néi .
B¶n chuyªn ®Ò ®−îc kÕt cÊu lµm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng TTKDTM t¹i chi nh¸nh NHCT khu vùc II- Hai Bµ Tr−ng Hµ Néi.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng TTKDTM t¹i chi nh¸nh
NHCT- Hai Bµ Tr−ng. Do vèn kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sÏ kh«ng tr¸nh khái
nhiÒu khuyÕt ®iÓm. VËy rÊt mong ®−îc sù quan t©m vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o Häc viÖn Ng©n hµng cïng ban gi¸m hiÖu tr−êng §¹i häc D©n lËp §«ng ®«, vµ tËp thÓ
c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng C«ng Th−¬ng- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi kÕt qu¶ tèt ®Ñp vµ mong ®−îc gãp phÇn nhá bÐ cña
m×nh vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!


Hµ néi Ngµy 22/04/2004


chương 1. lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT. chương 2. thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHCT khu vực II - H
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement