Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Derwyn
#750049 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Hải Dương
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD: Ths. Hoµng YÕn Lan
LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD: Ths. Hoµng YÕn Lan
LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD: Ths. Hoµng YÕn Lan
LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD: Ths. Hoµng YÕn Lan
SV: NguyÔn §øc Hïng- líp 7.13 Tr−êng §HKD&CN Hµ Néi
Ch−¬ng I
TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n
cña ng©n hµng th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ
thÞ tr−êng
1.1
. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung- dµi h¹n
1.1.1.
Kh¸i niÖm vÒ NHTM.
NHTM lµ mét tæ chøc tÝn dông kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th−êng xuyªn lµ nhËn göi tiÒn cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay ®Çu t−, thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n. Ngµy nay, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc m«i giíi trªn thÞ truêng tµi chÝnh ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè l−îng, quy m«, ho¹t ®éng ®a d¹ng phong phó vµ ®an xen lÉn nhau. §iÓm kh¸c biÖt gi÷a NHTM vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c lµ NHTM lµ Ng©n hµng kinh doanh tiÒn tÖ, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i tiÒn göi, kÓ c¶ tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n cßn c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c kh«ng thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã. 1.1.2. Kh¸i niÖm tÝn dông trung- dµi h¹n. Trong nÒn kinh tÕ, nhu cÇu tÝn dông trung- dµi h¹n th−êng xuyªn ph¸t sinh bëi c¸c DN lu«n ph¶i t×m c¸ch ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt, ®æi míi kü thuËt , tin häc… §Ó cñng cè vµ t¨ng c−êng søc c¹nh tranh cña DN trªn thÞ tr−êng. Muèn lµm ®−îc ®iÒu nµy, ®ßi hái DN ph¶i cã mét khèi l−îng vèn lín víi mét thêi gian dµi. ChÝnh v× vËy, c¸c DN th−êng t×m ®Õn c¸c NHTM nhê sù gióp ®ì vµ c¸c NHTM cho c¸c DN vay khèi l−îng vèn lín víi thêi gian dµi b»ng h×nh thøc tÝn dông trung- dµi h¹n. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM, tÝn dông trung h¹n ®−îc hiÓu lµ lo¹i tÝn dông cã thêi gian hoµn vèn tõ 1 ®Õn 5 n¨m, ®−îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ®êi sèng. TÝn dông trung h¹n ®ù¬c cÊp cho kh¸ch hµng ®Ó më réng c¶i t¹o, kh«i phôc, hoµn thiÖn, hîp lý ho¸ c«ng tr×nh c«ng nghÖ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt.
TÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n hoµn vèn tõ 5 n¨m trë lªn,
chương 1. tín dụng và hiệu quả tín dụng trung dài hạn của NHTM trong nền KTTT. chương 2. thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng đầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement