Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#750048 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT đống ĐA
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
.


2
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng c¬ b¶n :
Ch−¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−
Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh
dù ¸n ®Çu t− t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a
Do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ còng nh− tµi liÖu sö
dông nªn néi dung chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé Ng©n hµng ®Ó ®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n.
Em xin tr©n träng c¶m ¬n!


chương 1. những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư. chương 2. thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT đống ĐA. chương 3. Một số giải p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement