Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chasedown_xemdream
#750047 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại NHNN&PTNT Hai Bà TRưng
KILOBOOK.COM

2

Sau ®©y lµ toµn bé bµi viÕt:
Ch−¬ng I
: Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng Th−¬ng m¹i vµ
ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.

I. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng Th−¬ng m¹i :
1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Th−¬ng m¹i :
a/ LÞch sö ra ®êi :
NghÒ kinh doanh tiÒn tÖ ra ®êi g¾n liÒn víi quan hÖ th−¬ng m¹i. Trong thêi
kú cæ ®¹i ®· xuÊt hiÖn viÖc giao l−u th−¬ng m¹i gi÷a c¸c l·nh ®Þa víi c¸c lo¹i tiÒn kh¸c nhau th× nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ xuÊt hiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc nghiÖp vô ®æi tiÒn. Lóc ®Çu nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ do Nhµ Thê ®øng ra tæ chøc v× lµ n¬i t«n nghiªm ®−îc d©n chóng tin t−ëng, lµ n¬i an toµn ®Ó ký göi tµi s¶n vµ tiÒn b¹c cña m×nh sau ®ã nã ph¸t triÓn ra c¶ 3 khu vùc : C¸c nhµ thê, t− nh©n, nhµ n−íc víi c¸c nhiÖp vô ®æi tiÒn, nhËn tiÒn göi, b¶o qu¶n tiÒn, cho vay vµ chuyÓn tiÒn.
§Õn thÕ kû XV, ®· xuÊt hiÖn nh÷ng tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ cã nh÷ng ®Æc
tr−ng gÇn gièng ng©n hµng, ®Çu tiªn gåm ng©n hµng Amstexdam ( Hµ lan n¨m 1660 ) Ham Bourg ( §øc n¨m 1619 ) vµ Bank cña England ( Anh n¨m 1694 )
b/ C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn :
Tõ thÕ kû XV ®Õn nay, ngµnh ng©n hµng ®· tr¶i qua nh÷ng b−íc tiÕn dµi vµ
gãp nhiÒu ph¸t minh vÜ ®¹i vµo lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng−êi. cã thÓ chia ra c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lµm 3 giai ®o¹n :
- Giai ®o¹n I : ( Tõ thÕ kû XV - cuèi XVIII )
Ho¹t ®éng cña nh÷ng giai ®o¹n nµy cã nh÷ng ®Æc tr−ng sau :
+ C¸c ng©n hµng ho¹t ®éng ®éc lËp ch−a t¹o mét hÖ thèng chÞu sù rµng buéc
vµ phô thuéc lÉn nhau.
+ Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña mçi ng©n hµng gièng nhau, gåm nhËn ký th¸c
cña kh¸ch hµng, chiÕt khÊu vµ cho vay, ph¸t hµnh giÊy b¹c vµo l−u th«ng, thùc hiÖn c¸c dÞch vô tiÒn tÖ kh¸c nh− ®æi tiÒn, chuyÓn tiÒn ...
- Giai ®o¹n II : ( Tõ thÕ kû XVIII - XX )
chương 1. những nội dung cơ bản về NHTM và hoạt động của NHTM trong nền KTTT. chương 2. tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại NHNN&PTNT Hai Bà TRưng. chươn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement