Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ho_chi_minh1890
#750046 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bàn về công tác quản lý thu thuế GTGT ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hai Bà TRưng
KILOBOOK.COM

Trang 2
triÓn khai luËt thuÕ míi nµy.Tõ ®ã còng xin ®−îc ®−a ra mét sè ph−¬ng
h−íng nh»m t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc
kinh tÕ c¸ thÓ, gãp phÇn t¨ng thu cho Ng©n s¸ch nhµ n−íc.

B¾t nguån tõ nh÷ng lÝ do trªn nªn ®Ò tµi cã tªn gäi lµ: “Bµn vÒ
c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn
®Þa bµn quËn Ba ®×nh" .

Toµn bé ®Ò tµi ®−îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau:

PhÇn I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi
thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ hiÖn nay.
PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh
tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh trong quý I n¨m 2003
PhÇn III: Mét sè ph−¬ng h−íng t¨ng c−êng qu¶n lý thu thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ ë quËn Ba ®×nh.

V× thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é h¹n hÑp nªn bµi viÕt kh«ng thÓ
tr¸nh khái khiÕm khuyÕt, sai sãt. RÊt mong ®−îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c
thÇy c«, c¸c c¸n bé thuÕ vµ nh÷ng ng−êi quan t©m.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.


phần 1. sự cần thiết phải quản lý thuế GTGT đối với thành phần kinh tế cá thể hiện nay. phần 2. tình hình quản lý thu thuế GTGT ở khu vực kinh tế cá thể trên đị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement