Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trang_cun
#750045 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNN&PTNT HÀ nội
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Vò V¨n C−êng
Líp Ng©n Hµng - 41C

§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy lµ ho¹t ®éng tÝn
dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi tõ 2000 ®Õn n¨m 2002. Bµi
viÕt nµy ®−îc kÕt cÊu nh− sau:
Ch−¬ng I. TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n
Ch−¬ng II Thùc tr¹ng chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng
N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Ch−¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n
t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em
rÊt mong sÏ nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®Ó
vÊn ®Ò nghiªn cøu ®−îc hoµn thiÖn h¬n.chương 1. tín dụng NH và chất lượng tín dụng trung và dài hạn. chương 2. thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNN&PTNT HÀ nội. chương 3. Giải ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement