Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Destan
#750043 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà tây
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Häc viÖn Ng©n hµng

NguyÔn ThÞ Lan Líp 50142
2
- Ph©n tÝch, hÖ thèng ho¸ nh÷ng kh¸i niÖm, m« h×nh, chÝnh s¸ch vÒ c¸c SPDV
cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
- Thu thËp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc ph¸t triÓn c¸c SPDV t¹i
NH§T & PT Hµ T©y trong thêi gian võa qua.
- §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn SPDV ng©n hµng mét
c¸ch cã hiÖu qu¶.
5. Bè côc cña chuyªn ®Ò.

Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò
®−îc tr×nh bµy thµnh ba phµn chÝnh:

Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ SPDV cña NHTM.

Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng cung cÊp SPDV cña NH§T & PT Hµ T©y.

Ch−¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn SPDV cña NH§T & PT Hµ
T©y.


chương 1. những vấn đề cơ bản về sản phẩm dịch vụ của NHTM. chương 2. thực trạng cung cấp sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà tây. chương 3.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement