Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khungtroimongmo_20102005
#750042 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Đông Triều
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Qu¸ch ThÞ Thanh H¶i - Líp 7A10
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ nguån vèn kinh doanh
cña Ng©n hµng Th−¬ng m¹i

I – Ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña Ng©n hµng th−¬ng m¹i
1. Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th−¬ng m¹i
Ng©n hµng Th−¬ng m¹i lµ n¬i nhËn tiÒn ký th¸c, tiÒn göi kh«ng kú h¹n
vµ cã kú h¹n ®Ó sö dông vµo c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu vµ c¸c dÞch vô
kinh doanh kh¸c cña chÝnh ng©n hµng.
Theo ®iÒu 20 LuËt tæ chøc tÝn dông ®−îc Quèc héi th«ng qua th¸ng
12/1997 cã nªu: Tæ chøc tÝn dông lµ doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp theo quy
®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh tin tÖ, lµm dÞch vô ng©n hµng víi néi dung nhËn tiÒn göi vµ sö dông tiÒn
göi ®Ó cÊp tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n.
Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®−îc thùc hiÖn
toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã liªn quan.
NHTM tån t¹i d−íi nhiÒu d¹ng së h÷u kh¸c nhau: NHTM quèc doanh, NHTM
t− nh©n, NHTM liªn doanh, NHTM cæ phÇn hoÆc chi nh¸nh NHTM n−íc
ngoµi. BÊt cø h×nh thøc ho¹t ®éng nµo cña NHTM còng bao gåm ba nghiÖp
vô: nghiÖp vô nî (huy ®éng vèn), nghiÖp vô cã (sö dông vèn) vµ nghiÖp vô
m«i giíi trung gian (dÞch vô thanh to¸n,t− vÊn, b¶o l·nh…). Ba lo¹i nghiÖp vô
trªn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt, cã t¸c ®éng hç trî, thóc ®Èy cïng ph¸t triÓn t¹o
nªn uy tÝn cho ng©n hµng.
HiÖn nay NHTM mang mét nÐt ®Æc tr−ng kh¸c biÖt so víi ng©n hµng
kh¸c ë chç: NHTM lµ ng©n hµng kinh doanh tiÒn göi, chñ yÕu lµ tiÒn göi
kh«ng kú h¹n, v× ho¹t ®éng nµy lµm cho NHTM cã thÓ t¨ng gÊp béi sè tiÒn
göi cho kh¸ch hµnh trong hÖ thèng ng©n hµng cña m×nh.

chương 1. cơ sở lý luận về nguồn vốn kinh doanh trong NHTM. chương 2. thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Đông Triều.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement