Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Anton
#750041 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm
KILOBOOK.COM


2
míi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc mµ cßn lµ mét tÊt yÕu quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, gióp cho Ng©n hµng c«ng th−¬ng Hoµn KiÕm sím héi nhËp víi hÖ thång Ng©n hµng trong n−íc vµ thÕ giíi.
Thanh to¸n quèc tÕ thùc sù lµ phøc tËp vµ cßn nhiÒu tån t¹i trong c¬ chÕ
nghiÖp vô còng nh− trong c«ng t¸c tæ chøc vµ thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, chóng ta cÇn ph¶i quan t©m nghiªn cøu, t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi:
“ Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng c«ng th−¬ng Hoµn KiÕm
”.
Bè côc cña chuyªn ®Ò gåm cã ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th−¬ng
m¹i.
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng
c«ng th−¬ng Hoµn KiÕm.
Ch−¬ng III
: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh
Ng©n hµng c«ng th−¬ng Hoµn KiÕm.
Do cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ thêi gian thùc tËp
nªn ®Ò tµi kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn
®−îc sù gióp ®ì cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi th¸ng 9 n¨m 2003
Sinh viªn


Hoµng §øc Vinh.chương 1. những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM. chương 2, thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm. chương 3
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement