Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mai_mai_yeuem_david
#750039 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ khai thác vốn tại chi nhánh NHNN Láng Hạ
KILOBOOK.COM
nguån vèn cã tÝnh chÊt c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn, mÆt kh¸c thu hót mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån vèn tõ n−íc ngoµi ®Ó bæ xung cho viÖc thiÕu hôt cña nguån vèn trong n−íc.
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ ph¶i cã chiÕn
l−îc ph¸t triÓn nguån vèn cã søc hÊp dÉn vµ phong phó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng, tr−íc t×nh h×nh ®ã ®Ò tµi ®· ®−îc lùa chän nghiªn cøu.
II/ Môc ®Ých nghiªn cøu.
+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô khai th¸c vèn.
+ Ph©n tÝch thùc tr¹ng nghiÖp vô khai th¸c vèn t¹i ng©n hµng n«ng
nghiÖp L¸ng H¹ vµ cã ®Þnh h−íng cho nh÷ng n¨m tíi.
+ Nªu lªn nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng ®¸p
øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nãi chung vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp nãi riªng, trong mèi quan hÖ hµi hoµ víi c¸c ph−¬ng thøc t¹o vèn kh¸c.
III/ §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
1/ §èi t−îng nghiªn cøu.
Ngiªn cøu nh÷ng néi dung chñ yÕu cña nghiÖp vô khai th¸c vèn t¹i chi
nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹.
2/ Ph¹m vi nghiªn cøu.
§Ò tµi nghiªn cøu t¸c ®éng cña nghiÖp vô khai th¸c vèn ®èi víi h¹ot
®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nãi chung vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ nãi riªng, mèi quan hÖ cña nghiÖp vô nµy víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, tõ ®ã rót ra nh÷ng mÆt h¹n chÕ, nªu lªn nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ më réng nghiÖp vô khai th¸c vèn t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹.
VÒ thêi gian nghiªn cøu: nghiªn cøu nghiÖp vô khia th¸c vèn trong ®iÒu
kiÖn thø tÕ hiÖn nay vµ ®Ò ra ph−¬ng h−íng trong thêi gian tíi.
IV/ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ò tµi sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Duy vËt biÖn chøng vµ duy
vËt lÞch sö trªn c¬ së c¸c häc thuyÕt kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ häc thuyÕt chÝnh trÞ Mac LªNin: Sö dông ph−¬ng ph¸p chØ sè, ph−¬ng ph¸p so s¸nh kh¸i qu¸t ho¸
Hoạt động chủ yếu của NH chủ yếu là huy động vốn và sử dụng nguồn, nên việc nghiên cứu nghiệp vụ khai thác vốn nhằm nâng cao hiệu quả sxkd của NH luôn là vấn đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement