Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngohuythanh_112
#750038 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng kỹ thương VN
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n
2
Chuyªn ®Ò cña em ®−îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau:
Lêi më ®Çu
Ch−¬ng 1:C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n Hµng Th−¬ng M¹i trong nÒn
Kinh tÕ thÞ tr−êng vµ c¬ chÕ Tµi ChÝnh cña NHTM
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng thu nhËp-chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña HSC
NHKTVN
Ch−¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp -tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng
cao kÕt qu¶ kinh doanh t¹i HSC NHKTVN
KÕt luËn
MÆc dï ®· cè g¾ng nç lùc song thêi gian thùc tËp ng¾n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn Chuyªn §Ò cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt .Em rÊt mong
nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó Chuyªn §Ò cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
chương 1. các hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền KTTT. chương 2. thực trạng thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của HSC NHKTVN. chương 3.Một số giải p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement