Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuelamcaoquynh
#750026 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại chi nhánh NHCT đống Đa
KILOBOOK.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Häc viÖn Ng©n Hµng

Hoµng ThÞ Lan H−¬ng- Líp 3021-Khoa KT-KT NH
Trang 2
3. Ph¹m vi, ®èi t−îng nghiªn cøu.
Kho¸ luËn tËp trung tr×nh bµy nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng thanh
to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i CN NHCT §èng §a Hµ Néi tõ n¨m 2001 ®Õn nay.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Kho¸ luËn sö dông ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, tiÕp cËn hÖ
thèng lý luËn vµ thùc tiÔn, trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö ®Ó ph©n tÝch vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu.
5. Kho¸ luËn gåm ba ch−¬ng.
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ Ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ hÖ thèng thanh
to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cña Ng©n hµng th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th−¬ng §èng §a -Hµ Néi trong thêi gian qua.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l−îng
c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th−¬ng §èng §a- Hµ Néi.
Do cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu, tµi liÖu thu thËp còng nh− tr×nh ®é
hiÓu biÕt, ®Ò tµi nghiªn cøu cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®éc gi¶ quan t©m, tham gia ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cho ®Ò tµi thªm phong phó.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004


Sinh viªn thùc hiÖn


Hoµng ThÞ Lan H−¬ng

chương 1. lý luận chung về NHTM và hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử của NHTM. chương 2. thực trạng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại chi nhánh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement