Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Drudwas
#749758 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Giải pháp huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kiều Trang _ lớp TN2N1
2
.
Do thêi gian nghiªn cøu còng nh­ kiÕn thøc thùc tÕ kh«ng nhiÒu, bµi
®Ò án cña em cßn nhiÒu ®iÓm ch­a ®Ò cËp ®Õn vµ cßn cã nh÷ng thiÕu sãt
nhÊt ®Þnh. RÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thµy, c« gi¸o cïng c¸c b¹n
®Ó bài đề án của em ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸n bé h­íng dÉn khãa
luËn cïng toµn thÓ c¸c anh chÞ trong Së giao dÞch I Ng©n hµng Đầu tư và
phát triển ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong thêi gian kiến tËp vµ
nghiªn cøu viÕt ®Ò án. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Th.S Lª Thị Thu
Trang ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em viÕt ®Ò án nµy.
quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement