Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zipzupboy
#749599 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức hải quan theo mô hình hải quan hiện đại ở Việt Nam hiện nay


2
Tr−íc yªu cÇu cÊp thiÕt nh− vËy, ngµnh H¶i quan ®· triÓn khai thùc
hiÖn "KÕ ho¹ch c¶i c¸ch, ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i hãa ngµnh H¶i quan giai ®o¹n
2004 - 2006
", vµ x©y dùng "ChiÕn l−îc ph¸t triÓn H¶i quan ViÖt Nam ®Õn n¨m
2010 vµ tÇm nh×n 2020
" ®Ó H¶i quan ViÖt Nam ph¸t triÓn ®óng h−íng, ®¸p øng
yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ héi nhËp víi céng ®ång quèc tÕ. N¨m 2005, ChÝnh phñ ®· phª duyÖt Dù ¸n hiÖn ®¹i hãa H¶i quan víi nguån vèn vay tõ Ng©n hµng thÕ giíi (WB). Theo c¸c ch−¬ng tr×nh nµy, ®Õn n¨m 2010 H¶i quan ViÖt Nam phÊn ®Êu ®¹t víi tr×nh ®é cña H¶i quan c¸c n−íc ®øng ®Çu trong khu vùc ASEAN, thÓ hiÖn: lùc l−îng h¶i quan ®¹t tr×nh ®é chuyªn nghiÖp, chuyªn s©u; hÖ thèng th«ng quan trong c¸c kh©u nghiÖp vô h¶i quan vÒ c¬ b¶n lµ tù ®éng hãa trªn c¬ së ¸p dông kü thuËt qu¶n lý rñi ro, cã trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i nh»m tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại hợp pháp, tạo môi tr−êng thuËn lîi trong viÖc thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự tăng trưởng
của nền kinh tế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia, bảo vệ xã hội và
an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hải quan một cách minh bạch và công bằng.
Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, hÖ thèng tæ chøc H¶i quan
ViÖt Nam ®−îc tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp trung thèng nhÊt theo ba cÊp: Tæng côc H¶i quan; Côc H¶i quan tØnh, liªn tØnh, thµnh phè; Chi côc H¶i quan. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®· ph¸t huy ®−îc −u thÕ ®¸p øng kÞp thêi viÖc qu¶n lý vµ phôc vô sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu, nhËp khÈu trªn c¶ n−íc, kh¾p c¸c tØnh cã cöa khÈu còng nh− kh«ng cã cöa khÈu mµ cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ®Çu t− liªn doanh... Tuy nhiªn, do nh÷ng ®Æc ®iÓm mang tÝnh ®Æc thï cña ho¹t ®éng h¶i quan lµ lu«n g¾n víi yÕu tè giao l−u th−¬ng m¹i quèc tÕ nªn víi m« h×nh nh− hiÖn nay ®· vµ ®ang béc lé sù bÊt cËp nh−: cã nh÷ng ®¬n vÞ cÊp Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè qu¸ lín; cã mét sè Côc h¶i quan tØnh qu¸ nhá; Côc H¶i quan lµ cÊp trung gian, chñ yÕu qu¶n lý c¸n bé; cßn c«ng t¸c nghiÖp vô chñ yÕu do H¶i quan cÊp Chi côc thùc hiÖn. Bé m¸y tham m−u gióp viÖc cña c¬ quan Tæng côc ®−îc h×nh thµnh vµ tæ chøc
theo quy định của pháp luật hiện hành, hệ thống tổ chức hải quan Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất theo ba cấp: Tổng cục hải quan, cục
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement