Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngochuy_nguyen
#749560 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng dầu nhớt xe gắn máy tại Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp marketing cho nhãn hiệu dầu nhớt SOLUBE
Trang
2

2.2.3. Hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån nhaõn hieäu.....................................22 2.2.4. Giôùi thieäu veà nhoùm saûn phaåm daàu ñoäng cô xe maùy. .........................23
2.3. Caùc ñoái thủ cạnh tranh............................................................................23
2.3.1. Caùc nhaõn hieäu nöôùc ngoaøi..................................................................25 2.3.2. Caùc nhaõn hieäu trong nöôùc...................................................................26
2.4. Nhaø
cung caáp..........................................................................................27
2.4.1. Caùc nhaø cung caáp daàu goác vaø phuï gia................................................27 2.4.2. Caùc nhaø cung caáp bao bì, phuï lieäu, trang thieát bò...............................29 2.4.3. Caùc nhaø cung caáp khaùc.......................................................................29
2.5. Khaùch haøng. ...........................................................................................30
2.5.1. Caùc nhaø phaân phoái trung gian. ...........................................................30 2.5.2. Ngöôøi tieâu duøng tröïc tieáp. ..................................................................31
CHÖÔNG III. NGHIEÂN CÖÙU HAØNH VI TIEÂU DUØNG DAÀU NHÔÙT XE GAÉN MAÙY TAÏI VIEÄT NAM .........................................................................33
3.1. Thieát
keá
nghieân cöùu...............................................................................33
3.1.1. Nghieân cöùu sô boä................................................................................33 3.1.2. Thieát keá maãu cho nghieân cöùu ñònh löôïng...........................................34 3.1.3. Thieát keá baûng caâu hoûi.........................................................................35 3.1.4. Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu..................................................................36
3.2. Keát
quaû
nghieân cöùu................................................................................37
3.2.1. Thoâng tin veà maãu. ..............................................................................37 3.2.2. Thoáng keâ moâ taû vaø pheùp kieåm ñònh Chi bình phöông cho töøng caâu hoûi. 37
3.3. Toång hôïp keát quaû nghieân cöùu. ...............................................................56
3.3.1. Nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng veà daàu xe maùy.....................................56 3.3.2. Giai ñoaïn tìm kieám thoâng tin..............................................................57 3.3.3. Giai ñoaïn ñaùnh giaù, löïa choïn saûn phaåm:............................................58 3.3.4. Giai ñoaïn quyeát ñònh mua. .................................................................59 3.3.5. Giai ñoaïn sau khi mua. .......................................................................60
CHÖÔNG IV: ÑÒNH VÒ CHIEÁN LÖÔÏC CHO NHAÕN HIEÄU SOLUBE VAØ MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP MARKETING ...........................................................61
4.1. Ñònh vò chieán löôïc cho nhaõn hieäu SOLUBE. .........................................61
4.1.1. Khaùch haøng muïc tieâu: ........................................................................61 4.1.2. Nhoùm ñoái thuû caïnh tranh....................................................................62
SOLUBE là nhãn hiệu của nhóm sa n phẩm dầu nhớt do Công ty Kho vận . Miền Nam sản xuất. Sản phẩm SOLUBE đã bán ra thị trường được 5 năm, hiện . có mặt khắp cả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement