Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuongthekien
#749509 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tạo động lực đối với người lao động
C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi ®éng lùc vµ t¹o ®éng lùc Lª Kim Hoµng
2
Ch­¬ng 1: cë lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc ®èi víi ng­êi lao ®éng.
I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1.§éng lùc lµ g×?
Ho¹t ®éng cña con ng­êi lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých. V× vËy c¸c nhµ
qu¶n lý lu«n t×m c¸ch ®Ó tr¶ lêi c©u hái lµ t¹i sao ng­êi lao ®éng l¹i lµm viÖc. §Ó tr¶ lêi ®­îc cho c©u hái nµy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i t×m hiÓu vÒ ®éng lùc cña ng­êi lao ®éng vµ t×m c¸ch t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
VËy ®éng lùc lµ g×? §éng lùc lµ sù khao kh¸t vµ tù nguyÖn cña con
ng­êi ®Ó n©ng cao mäi nç lùc cña m×nh nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu hay kÕt qu¶ cô thÓ nµo ®ã.
Nh­ vËy ®éng lùc xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n cña mçi con ng­êi. Khi con
ng­êi ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng môc tiªu mong muèn kh¸c nhau. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy nªn ®éng lùc cña mçi con ng­êi lµ kh¸c nhau v× vËy nhµ qu¶n lý cÇn cã nh÷ng c¸ch t¸c ®éng kh¸c nhau ®Õn mçi ng­êi lao ®éng.
2.T¹o ®éng lùc lµ g×?
§©y lµ vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc qu¶n trÞ cña mçi doanh nghiÖp. C¸c
nhµ qu¶n trÞ trong tæ chøc muèn x©y dùng c«ng ty, xÝ nghiÖp m×nh v÷ng m¹nh th× ph¶i dïng mäi biÖn ph¸p kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. §©y lµ vÊn ®Ò vÒ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
VËy t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng ®­îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p
cña nhµ qu¶n trÞ ¸p dông vµo ng­êi lao ®éng nh»m t¹o ra ®éng c¬ cho ng­êi lao ®éng vÝ dô nh­: thiÕt lËp nªn nh÷ng môc tiªu thiÕt thùc võa phï hîp víi môc tiªu cña ng­êi lao ®éng võa tho¶ m·n ®­îc môc ®Ých cña doanh nghiÖp, sö dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn…
Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khắc nghiệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được một cách bền vững cần quan tâm tới tất cả các khâu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement