Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kao_bzo
#749508 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước ta
§Ò ¸n chuyªn ngµnh
Kinh tÕ vµ qu¶n lý ®Þa chÝnh
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý
kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
I. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi:
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm nhµ ë:
1.1.Kh¸i niÖm:
HiÖn nay cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ nhµ ë tuú thuéc vµo gãc
®é nghiªn cøu.
*Trªn gãc ®é x©y dùng :
Nhµ ë lµ s¶n phÈm cña ho¹t ®éng x©y dùng vµ kh«ng gian
bªn trong cã tæ chøc ®­îc ng¨n c¸ch víi m«i tr­êng bªn ngoµi dïng ®Ó ë.
*Trªn gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ :
Nhµ ë lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®èi víi ®êi sèng con
ng­êi, lµ bé phËn quan träng b¶o vÖ con ng­êi tr­íc c¸c hiÖn t­îng tù
nhiªn .
1.2.§Æc ®iÓm nhµ ë:
*Nhµ ë lµ tµi s¶n kh«ng thÓ di dêi ®­îc, nã g¾n liÒn v­íi
®Êt, ®­îc x©y dùng trªn ®Êt. Sù g¾n liÒn víi ®Êt nµy chØ vÞ trÝ cña
nã ®­îc ph©n bè ë ®©u. Mµ hiÖn nay c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng nhµ
®Êt ®« thÞ ng­êi ta quan t©m nhiÒu ®Õn vÞ trÝ cña nhµ ®Êt v× vÞ
trÝ nhµ ®Êt cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ trÞ tµi s¶n nhµ ®Êt.
*Nhµ ë lµ mét bÊt ®éng s¶n cã tÝnh bÒn v÷ng, thêi gian sö
dông dµi, hao mßn chËm. §Æc ®iÓm nµy cã thuËn lîi cho ng­êi sö
dông nhÊt lµ ®èi víi ng­êi cã thu nhËp thÊp , v× hä cã kh¶ n¨ng n©ng
cÊp, x©y dùng míi nhµ ë lµ rÊt kÐm. Hä cã thÓ x©y dùng mét ng«i
nhµ cã chÊt l­îng trung b×nh vµ sö dông nã trong kho¶ng thêi gian gÇn
20 n¨m mµ kh«ng ph¶i söa ch÷a lín, trõ nh÷ng duy tu b¶o d­ìng nhá nh­
s¬n quÐt v«i t­êng, cöa....
*Nhµ ë lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín. So víi c¸c hµng ho¸ kh¸c khi
mua s¾m th× viÖc x©y dùng nhµ ë ®ßi hái mét kho¶n vèn ®Çu t­ lín
Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement