Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By water_boy1993
#749490 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH MTV DVTM Thái An
Tr­êng §H L­¬ng ThÕ Vinh Khoa KÕ To¸n
TrÇn ThÞ Nga­Líp KT2 Khóa luận tèt nghiÖp
2
ng­êi mua vµ ng­êi b¸n t¹i c«ng ty TNHH MTV DVTM Th¸i An”.
Trong ®Ò tµi nµy t«i muèn t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c nghiÖp vô
thanh to¸n, so s¸nh thùc tÕ h¹ch to¸n t¹i c«ng ty víi lý thuyÕt ®­îc häc,
víi chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam ®ång thêi t×m hiÓu thªm
vÒ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n quèc tÕ.
Tham väng cña t«i ®Æt ra lµ th«ng qua c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ®Ó cã
c¸i nh×n tæng qu¸t nhÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®iÒu nµy xuÊt
ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Th¸i AN. Tuy
nhiªn do ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp nªn t«i chØ ®i s©u t×m hiÓu mét
sè nghiÖp vô thanh to¸n ®· nªu trong tªn ®Ò tµi.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Æt ra, bµi viÕt cña t«i chia lµm ba phÇn
chÝnh.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tình hình thực tế tại công ty, em đã
hoàn thành khãa luận với nội dung như sau:
Chương 1: Lý luận cơ bản kế toán thanh to¸n víi ng­êi mua vµ
ng­êi b¸n t¹i c«ng ty TNHH MTV DVTM Th¸i An
Chương 2: Thực trạng kế toán thanh to¸n víi ng­êi mua vµ ng­êi
b¸n t¹i c«ng ty TNHH MTV DVTM Th¸i An
Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh to¸n víi ng­êi mua vµ ng­êi
b¸n t¹i c«ng ty TNHH MTV DVTM Th¸i An
Do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như thực tiễn nên việc thực hiện
đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được ý
kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để bµi kho¸ luận cña em hoàn thiện
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo – Th¹c
sĩ Lª Thanh H­¬ng cùng sự giúp đỡ của Phòng kế toán trong công ty đã giúp
em hoàn thành kho¸ luận này.
Tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ánh việc làm ăn có hiệu quả hay không của doanh nghiệp.Phải xem xét tài chính để có thể tham gia ký kết các hợp đồng đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement