Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#749418 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
GVHD: TS. TrÇn V¨n ThuËn
SV. Bïi Quèc V­¬ng
Líp: KÕ to¸n A – K10 ii
2.3.1. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Tầu cuốc và Xây xựng ..20
2.3.1.1 Đặc điểm và phân loại NVL................................................................20
2.3.1.2 Tính giá NVL tại Công ty ...................................................................21
2.3.1.3 Luân chuyển chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại Công ty ...............22
2.3.1.4 Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu.......................................................24
2.3.2 Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng ..................26
2.3.2.1 Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty...........................................26
2.3.2.2 Xác định nguyên giá và khấu hao TSCĐ ............................................27
2.3.2.3 Luân chuyển chứng từ kế toán TSCĐ .................................................28
2.3.2.4 Phương pháp kế toán tài sản cố định..................................................28
2.3.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .................................30
2.3.3.1 Cách tính lương, trích BHXH và trình tự luân chuyển chứng từ tại
Công ty cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng .........................................................30
2.3.3.2 Quy trình kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương33
2.3.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: ............................35
2.3.4.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Tầu cuốc
và Xây dựng ....................................................................................................35
2.3.4.2 Quy trình kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành............36
Phần 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN Tầu QUỐC VÀ XÂY DỰNG ....................................39
3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty ......................39
3.1.1 Ưu điểm..................................................................................................39
3.1.2 Tồn tại ....................................................................................................40
3.2 Đề xuất phương án giải quyết ...................................................................40
KẾT LUẬN .....................................................................................................42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................43
Khi mới ra đời Công ty cổ phần Tầu cuốc và Xây dựng là Công ty Nhà nước trực thuộc Bộ Thuỷ lợi và mang tên Công ty Tầu cuốc và Xây dựng. Đến năm 2002 Công ty th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement