Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sorrylove2902
#749373 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dược phẩm huyện Yên Thủy tỉnh Hoà Bình
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¹i häc
™&˜
NguyÔn V¨n Hµ ­ KT1 Yªn
thuû
Tr­êng §HNN Hµ néi Khoa Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n
ii
Môc lôc
PhÇn I: Më ®Çu..............................................................................................1
1.1 Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi:............................................................................1
1.2 Môc tiªu nghiªn cøu: ....................................................................................2
1.2.1 Môc tiªu chung: ........................................................................................2
1.2.2 Môc tiªu cô thÓ: .......................................................................................2
1.3 §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:..................................................................2
1.3.1 §èi t­îng nghiªn cøu: .................................................................................2
1.3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu: ..................................................................................2
1.3.3 Thêi gian nghiªn cøu:................................................................................3
1.4 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu:..............................................................................3
1.4.1 Ph­¬ng ph¸p chän ®iÓm nghiªn cøu ........................................................3
1.4.2 Ph­¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu:..................................................................3
1.4.2.1 Ph­¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu thø cÊp: .................................................3
1.4.2.2 Ph­¬ng ph¸p thu thËp tµi liÖu s¬ cÊp: .................................................3
1.4.2.3 Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu: ....................................................................3
1.4.3 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu: .............................................................3
1.4.4 HÖ thèng chØ tiªu nghiªn cøu: .................................................................3
PhÇn II: Néi dung chuyªn ®Ò........................................................................4
2.1 T×nh h×nh c¬ b¶n cña C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm Yªn Thñy Hoµ
B×nh. .................................................................................................................4
2.1.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty................................................................4
2.1.1.1 C¬ së ph¸p lý cña C«ng ty.....................................................................4
2.1.1.2 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn ........................................4
2.1.1.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty........................................................5
2.1.2 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm Yªn
Thñy, Hoµ B×nh ...............................................................................................5
2.1.2.1 HÖ thèng tæ chøc, qu¶n lý cña C«ng ty. ...............................................5
Đứng trên góc độ kế toán, nhân tố lao động thể hiện là một bộ phận của chi phí đó chính là chi phí tiền lương. Thông qua cách tính và trả lương kế toán tiến hà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement