Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By moly_fashion
#749328 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay
Tû gi¸ hèi ®o¸i
Lêi më ®Çu
Víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi , c¸c
mèi quan hÖ kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc cña mét n­íc ngµy cµng
®­îc më réng ra c¸c n­íc , do ®ã vÊn ®Ò thanh to¸n ,®Þnh gi¸ , so
s¸nh ,ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖu qu¶ trë nªn phøc
t¹p h¬n nhiÒu . §¬n vÞ thanh to¸n kh«ng chØ lµ tiÒn tÖ trong n­íc
mµ cßn ph¶i sö dông c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau liªn quan ®Õn
viÖc trao ®æi tiÒn cña n­íc kh¸c . TiÒn cña mçi n­íc ®­îc quy
®Þnh theo ph¸p luËt cña n­íc ®ã vµ ®Æc ®iÓm riªng cña nã ,v×
vËy ph¸t sinh nhu cÇu tÊt yÕu lµ ph¶i so s¸nh gi¸ trÞ ,søc mua cña
®ång tiÒn trong n­íc víi ngo¹i tÖ vµ gi÷a c¸c ngo¹i tÖ víi nhau .
Ho¹t ®éng chuyÓn ®æi ®ång tiÒn nµy thµnh ®ång tiÒn kh¸c
trong qu¸ tr×nh quan hÖ gi÷a c¸c n­íc nhãm n­íc víi nhau ®· lµm
n¶y sinh ph¹m trï tû gi¸ hèi ®o¸i
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét ph¹m trï kinh tÕ nh¹y c¶m vµ rÊt phøc t¹p
. Kinh tÕ thÞ tr­êng th­êng xuyªn vËn ®éng th× tû gi¸ hèi ®o¸i
còng nh­ nh÷ng hiÖn t­îng kinh tÕ kh¸c biÕn ®éng lµ lÏ tÊt nhiªn
,lµ hîp víi quy luËt vËn ®éng cña sù vËt ,cña hiÖn t­îng . Tuy nhiªn
nh÷ng diÔn biÕn cã tÝnh bÊt th­êng , kh¸c l¹ cña hiÖn t­îng kinh
tÕ tÊt ph¶i do nh÷ng nguyªn nh©n ,hoÆc do nh÷ng trôc trÆc nµo
®ã lµm cho hiÖn t­îng kinh tÕ ®ã diÔn ra “chÖch h­íng” theo
logic b×nh th­êng . §iÒu ®ã lµm chóng ta ph¶i thËn träng xem xÐt
c¸c nguyªn nh©n tõ mäi phÝa,mét c¸ch toµn diÖn ®Ó cã nhËn thøc
, quan ®iÓm ®óng ®¾n , lµm c¬ së tin cËy cho viÖc ®iÒu chØnh
c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn …
Nghiªn cøu sù vËn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét vÊn ®Ò phøc
t¹p nh­ng còng ®Çy míi mÎ vµ hÊp dÉn , nhÊt lµ trong bèi c¶nh
Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế nhạy cảm và rất phức tạp . Kinh tế thị trường thường xuyên vận động thì tỷ giá hối đoái cũng như những hiện tượng kinh t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement