Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pi_bi
#749306 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
2
1.4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l­¬ng…………………………………………………………… 12
1.5. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng………. 13
1.5.1. H¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng……………………………………….
13
1.5.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng………………………………………. 13
1.5.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng…………………………………… .
14
1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng…………………………… 14
1.6. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng……….15
1.6.1. C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§….15
1.6.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l­¬ng…………..16
1.6.2.1 Tµi kho¶n sö dông………………………………………………16

1.6.2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng
vµ kho¶n trÝch theo l­¬ng…………………………………………
19
1.7. H×nh thøc sæ kÕ to¸n……………………………………………………
20
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l­¬ng t¹i C«ng Ty S¶n XuÊt, Th­¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh………..26
2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng Ty S¶n XuÊt, Th­¬ng m¹i
vµ DÞch Vô Phó B×nh………………………………………………………..
26
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty S¶n xuÊt
Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh………………………………………….26
2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt
Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh…………………………………………..28
2.2. Thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt
Th­¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh…………………………………. 29
Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao độ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement