Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stanwode
#749296 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thu nhập và đời sống của người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ở thị xã thái bình - thực trạng và giải pháp
2
2. §Æc ®iÓm kinh tÕ ­ x· héi:
Th¸i B×nh lµ mét tØnh n«ng nghiÖp nh­ng thÞ x· l¹i lµ n¬i tËp trung
ph¸t triÓn cña khu c«ng nghiÖp lín nhá trong toµn TØnh nh÷ng n¨m gÇn
®©y ®ùoc sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña §¶ng uû UBND TØnh, UBND thÞ, ThÞ
x· Th¸i B×nh d· cã nh÷ng b­íc tiÕn triÓn râ rÖt, víi tû lÖ t¨ng tr­ëng kinh tÕ
lµ 108% n¨m, ThÞ x· Th¸i B×nh ®ang ngµy cµng phÊn ®Êu trë thµnh
thµnh phè cÊp 3 trong n¨m 2004. ThÞ x· Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung cña 71
c¬ quan ®Çu n·o cña TØnh, mét tr­êng §H, mét tr­êng cao ®¼ng, ba tr­êng
PTTH, n¨m tr­êng PTCS, n¨m tr­êng TiÓu häc, rÊt nhiÒu nhµ m¸y, xÝ
nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt víi sè l­îng lao ®éng ngµy cµng ®«ng víi chuyªn
m«n vµ tay nghÒ ®ßi hái tÝnh kü thuËt cao v× vËy mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng
chÝnh s¸ch , chÕ ®é ®·i ngé phï hîp v× quyÒn lîi cña ng­êi lao
®éng.ChÝnh yÕu tè nµy ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng
ta sÏ ®Ò cËp sau ®©y.
II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh:
1. Sù ra ®êi vµ h×nh thµnh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh.
ThÞ x· Th¸i B×nh lµ Trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña
tØnh Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ
còng lµ n¬i sè ®èi t­îng h­ëng chÝnh s¸ch lín nhÊt trong toµn tØnh.
Nh»m gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, æn ®Þnh
chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi thóc ®Èy sù nghiÖp x©y dùng, ngµy 12­7­
1995 Gi¸m ®èc BHXH tØnh Th¸i b×nh ra QuyÕt ®Þnh sè 01 thµnh lËp
BHXH ThÞ x· Th¸i b×nh. Ngµy míi thµnh lËp, BHXHTX ph¶i lµm viÖc
trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt thiÕu thèn: trô së lµm viÖc ph¶i
thuª m­în chËt chéi, thiÕu chç lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cßn l¹c hËu.
H¬n n÷a, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn míi, kinh nghiÖm ch­a nhiÒu,
yªu cÇu cña c«ng t¸c BHXH ngµy cµng chÆt chÏ h¬n, phøc t¹p h¬n. Nh­ng
ngay tõ khi míi thµnh lËp BHXH TX lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m l·nh ®¹o,
chØ ®¹o cña BHXH tØnh, cña ThÞ uû, H§ND vµ UBND ThÞ x·. Víi mong
BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. BHXH la sự chia sẻ rủi ro và các nguồn quỹ nhằm bảo vệ người lao động khi họ khôn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement