Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jader
#749286 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: An sinh giáo dục: Thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
­ 2 ­
Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc hiÖn nay,
§¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n coi träng vai trß con ng­êi, kh«ng ngõng c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cña nh©n d©n lµ môc ®Ých hµng ®Çu cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ta. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta kh¼ng ®Þnh trong c¸c k× ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 6, 7, 8, 9 ®· vµ ®ang cã nhiÒu ¶nh h­ëng tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta. Sau h¬n m­êi n¨m ®æi míi, d­íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, nh©n d©n ta ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng to lín trªn nhiÒu lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ x· héi. V× thÕ nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang dÇn khëi s¾c vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c, vÒ c¬ b¶n chóng ta ®· tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kÐo dµi, nÒn kinh tÕ cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng nh¶y vät qua c¸c n¨m, ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. §Êt n­íc ®ang trong thêi kú ®æi míi nªn cïng víi sù biÕn chuyÓn kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt tõ KTXh ®Õn chÝnh trÞ ngo¹i giao nÒn kinh tÕ më theo h­íng “®a ph­¬ng ho¸ ­ ®a d¹ng ho¸” ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nãi riªng nhiÒu c¬ héi míi. Trong xu thÕ ph¸t triÓn nµy, ngµnh b¶o hiÓm còng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Ngµy cµng cã nhiÒu nghiÖp vô míi ra ®êi, BHNT lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. NghiÖp vô BHNT mang tÝnh ®Æc thï cao, cã søc hÊp dÉn riªng vµ cã sù kh¸c biÖt so víi c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c. NghiÖp vô BHNT bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau nh­: BHNT cã thêi h¹n 5­10 n¨m, An sinh gi¸o dôc... Sau mét thêi gian lùa chän ®Ò tµi viÕt chuyªn ®Ò mÆc dï ®Ò tµi cßn nhiÒu khóc m¾c vµ sè liÖu thùc tÕ ch­a nhiÒu nh­ng cïng víi sù ®éng viªn cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña C«ng ty BVNT Hµ Néi em xin m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi víi néi dung: “An sinh gi¸o dôc: Thùc tr¹ng vµ mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy ë c«ng ty B¶o ViÖt
Nghiệp vụ BHNT mang tính đặc thù cao, có sức hấp dẫn riêng và có sự khác biệt so với các nghiệp vụ bảo hiểm khác. Nghiệp vụ BHNT bao gồm nhiều loại hình khác nh
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online