Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hiennhe187
#749267 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cho thuê tài sản và hoạt động cho thuê tài sản ở Việt Nam
2
CHÖÔNG I : NHÖÕNG LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN

VEÀ CHO THUEÂ TAØI s¶n
I ­ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n
:
Cho thuª tµi s¶n (CTTS) lµ mét c«ng cô tµi chÝnh ®· ®­îc s¸ng t¹o ra
tõ rÊt sím trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i. Theo c¸c th­ tÞch cæ, c¸c giao
dÞch thuª tµi s¶n ®· xuÊt hiÖn tõ n¨m 2.800 tr­íc C«ng Nguyªn. C¸c thÇy
tu gi÷ vai trß ng­êi cho thuª, ng­êi thuª lµ nh÷ng n«ng d©n tù do. Tµi s¶n
®­îc ®em ra giao dÞch bao gåm nhiÒu lo¹i tµi s¶n rÊt ®a d¹ng : C«ng cô
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, sóc vËt kÐo, nhµ cöa, ®Êt ruéng...
Trong c¸c nÒn v¨n minh cæ ®¹i nh­ Hy L¹p ­ La M· hay Ai CËp
còng ®· xuÊt hiÖn c¸c h×nh thøc thuª ®Ó tµi trî cho viÖc sö dông ®Êt
®ai, gia sóc, c«ng cô s¶n xuÊt...
Tuy nhiªn, c¸c giao dÞch thuª tµi s¶n thêi cæ thuéc h×nh thøc thuª
mua kiÓu truyÒn thèng . Ph­¬ng thøc giao dÞch cña h×nh thøc nµy t­¬ng
tù nh­ ph­¬ng thøc thuª vËn hµnh ngµy nay vµ trong suèt lÞch sö hµng
ngµn n¨m tån t¹i cña nã, ®· kh«ng cã sù thay ®æi lín vÒ tÝnh chÊt giao
dÞch.
§Çu thÕ kû 19, ho¹t ®éng thuª mua ®· cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ sè
l­îng vµ chñng lo¹i thiÕt bÞ tµi s¶n cho thuª. §Õn ®Çu thËp niªn 50 cña
thÕ kû nµy, giao dÞch thuª mua ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät, nhÊt
lµ t¹i Hoa Kú.
TÝn dông thuª mua còng ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë
Ch©u A vµ nhiÒu khu vùc kh¸c kÓ tõ ®Çu thËp niªn 70.
Nguyªn nh©n chÝnh thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng thuª mua cã nh÷ng b­íc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ, nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ do nã lµ mét
h×nh thøc tµi trî cã tÝnh an toµn cao, tiÖn lîi vµ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c bªn
tham gia.
Hình thức tài trợ thông qua cho thuê tài sản đã có lịch sử khá lâu đời và diễn ra trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thuộc nhiều khu vực trên thế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement