Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quangvinh751194
#749174 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán tại Công ty Gang Thép Thái Nguyên
2
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
PhÇn I
Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ
c«ng ty Gang ThÐp th¸i nguyªn
I.1. S¬ l­îc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .
C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ phô trî ®­îc
ph©n cÊp vµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i
Ng©n hµng c«ng th­¬ng L­u X¸ Th¸i Nguyªn, ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh
doanh sè 10661 cña träng tµi kinh tÕ Th¸i Nguyªn cÊp ngµy 20/03/1993.
­ Tªn gäi
:C«ng ty s¾t ThÐp Th¸i Nguyªn
­ C¬ quan chñ qu¶n
:Bé c«ng nghiÖp

­ §Þa chØ
:Ph­êng Cam Gi¸­ thµnh phè Th¸i
Nguyªn­ tØnh Th¸i Nguyªn
­ §iÖn tho¹i
:(0280) 832126­ (0280) 832198
­ FAX
:(0280) 833632
­ Website
: htt:// www.cokhigangthep.com.vn
­ E­Mai
: [email protected]
M· sè thuÕ: 460010055­1 ­ Sè tµi kho¶n 710A06001
Víi chñ tr­¬ng ­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng. Ngay tõ nh÷ng n¨m
®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt 1961 ­ 1965 khu liªn hiÖp Gang
ThÐp ­ Th¸i Nguyªn ®· ®­îc h×nh thµnh víi môc tiªu s¶n xuÊt Gang thÐp cho
nÒn c«ng nghiÖp n­íc nhµ.
C«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn ®­îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 12 n¨m
1961 theo quyÕt ®Þnh sè 361­CNG cña bé c«ng nghiÖp nÆng.Víi chøc n¨ng lµ
®¬n vÞ x¶n xuÊt phô trî c¸c phô tïng, bÞ kiÖn vµ thÐp thái phôc vô c¸c ®¬n vÞ
thµnh viªn trong c«ng ty. C«ng ty lµ ®¬n vÞ phô thuéc ch­a h¹ch to¸n ®éc lËp,
thanh to¸n néi bé theo uû nhiÖm chi. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ chÕ t¹o
Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế. Sự ra đời của nó gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất càng phát triển kế toán
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement