Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngo_kinhstar
#749173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân Khoa
PHÇN A: T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty
­ Tªn gäi: Chi nh¸nh C«ng Ty TNHH TÊn Khoa
­ §Þa chØ: Ngâ 1 d·y C – Giang V¨n Minh – Ba §×nh – Hµ Néi
­ §iÖn tho¹i: 04 7223977
C«ng Ty TÊn Khoa lµ C«ng ty kinh doanh r­îu nhËp khÈu. NhËp tõ
c¸c n­íc nh­: Ph¸p, Anh, Mü, Chile…
Trô së chÝnh cña Tæng C«ng ty TÊn Khoa ®Æt t¹i Lª Th¸nh T«ng –
QuËn 1 TP HCM. Ngoµi ra C«ng Ty ®Æt c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh thµnh
phè nh­:
 186 Tr­¬ng C«ng §Þnh – TP Vòng Tµu 77/54 TrÇn Phó – TP CÇn Th¬ 49 Lª Hång Phong – TP Nha Trang 50 NguyÔn Chi Thanh – TP §µ N½ng Ngâ 1 d·y C – Giang V¨n Minh – Hµ néi
C«ng Ty ®­îc thµnh lËp n¨m 1999. Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
Cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi kho¶n, ®­îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c
nhµ n­íc, c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
­ N¨m 2000: C«ng ty cã 56 c¸n bé c«ng nh©n viªn
­ N¨m 2002: C«ng ty cã 70 c¸n bé c«ng nh©n viªn
­ N¨m 2004: C«ng ty cã 112 c¸n bé c«ng nh©n viªn
Sù t¨ng tr­ëng lùc l­îng lao ®éng lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó C«ng ty gi¶i
quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò ®Ó ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô trong c«ng cuéc ®æi
míi.
§Æc ®iÓm vÒ nguån vèn, c¬ cÊu vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp:
T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty.
Trước sự cạnh tranh gay gắt, muốn tồn tại và phát triển được thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phảI mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nghĩa là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement