Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hong_phuong_bui
#749051 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH PHỐ VINH
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi: Vèn b»ng tiÒn
Sinh viªn: Phan ThÞ Ng©n ­ 2 ­ Líp KTDN K3_06
N¨m 1993, do yªu cÇu nhiÖm vô, xÝ nghiÖp ®· t¸ch ra khái c«ng ty ¨n uèng Thµnh phè
Vinh, chuyÓn sang phôc vô vµ trùc thuéc UBND thµnh phè Vinh vµ ®æi tªn lµ Nhµ Kh¸ch Thµnh Phè Vinh.
N¨m 2000, víi sù ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ, ®¬n vÞ ®· chuyÓn
®æi ph¸t triÓn lªn thµnh c«ng ty Du lÞch Thµnh Phè Vinh.
N¨m 2004, thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 64­CP cña ChÝnh phñ vÒ cæ phÇn ho¸ vµ quyÕt
®Þnh sè 376­Q§­UB/§MND ngµy 04/02/2004 cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc chuyÓn ®æi C«ng ty Du LÞch Thµnh Phè Vinh doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh C«ng ty Cæ phÇn Du LÞch Thµnh Phè Vinh 100% vèn cña cæ ®«ng s¸ng lËp(ng­êi lao ®éng trong c«ng ty).
­ C«ng ty víi tæng sè vèn ®iÒu lÖ lµ 10 tû VN§ * Trong ®ã: Vèn l­u ®éng lµ : 7 tû VN§ * Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ PhÇn Du lÞch Thµnh Phè Vinh * §Þa chØ: Sè 83 ­ §­êng TrÇn Phó ­ Ph­êng Lª Mao – TP. Vinh ­ TØnh NghÖ An. * Tel: (84­38) 3842226 * Fax: (84­38) 3569607 * Email:
vinhcitytouristjoin­ stockCo @ yahoo.com
1.2. Quy m« ho¹t ®éng:­ Tæng sè CBCNV : 60 ng­êiTrong ®ã Bé m¸y qu¶n lý cã: ­ 10 ng­êi tr×nh ®é §¹i häc, chiÕm 16.7% tæng sè CBCNV ­ 4 ng­êi tr×nh ®é Cao ®¼ng chiÕm 6.7 % tæng sè CBCNV ­ 15 ng­êi tr×nh ®é Trung cÊp chiÕm 25 % tæng sè CBCNVCßn l¹i lµ c«ng nh©n kü thuËt, nh©n viªn lµnh nghÒ ®· ®­îc båi d­ìng qua nghiÖp vô
kh¸ch s¹n, du lÞch, nh©n viªn trùc tiÕp lµm viÖc ë c¸c bé phËn v¨n phßng, buång, lÔ t©n , nhµ hµng.
* §¬n vÞ trùc thuéc:+ Kh¸ch s¹n Trµ Bång ­ Sè 83 ­ §­êng TrÇn Phó ­ Ph­êng Lª Mao­ Thµnh Phè Vinh ­
TØnh NghÖ An.
+ Kh¸ch s¹n Thuû Tiªn ­ Sè 36 ­ §­êng Phan Béi Ch©u ­ Ph­êng Lª Lîi ­ Thµnh Phè Vinh
­ TØnh NghÖ An.
+ Väng §µi Dòng QuyÕt ­ Ph­êng Trung §« ­ Thµnh Phè Vinh ­ TØnh NghÖ An* KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua mét sè n¨m cô thÓ nh­ sau:

§VT: 1000®
ChØ tiªu
N¨m 2007
N¨m 2008
N¨m 2009
Tæng Doanh thu
3.000.000
3.050.700
3.086.741
Lîi nhuËn
300.500
290.000
301.283
Nép ng©n s¸ch
415.000
400.000
485.000
Thu nhËp BQ
1.200
1.250
1.400

Kế toán có vai trò quan trọng không chỉ đối với hoạt động tài chính nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. Công tác kế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement