Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By datloiyeuem_trenchiechonngotngao
#749048 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty ty CP du lịch Nghệ An
Trường Cao đẳng Công Nghiệp Nam Định
&
Khoa Kinh tế
================================================================
================================================================Trương Thị Thanh Hoa – NLC 48KT3
- 2
- Chuyên đề: Vốn bằng tiền
c¸o thùc tËp cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn th× bè côc gåm 3
phÇn chÝnh nh­ sau:
PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ vÒ vÊn ®Ò Vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty
PhÇn thø nhÊt
C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn
I. C¸c kh¸i niÖm, nhiÖm vô vµ quy ®Þnh khi h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng
tiÒn
1. Kh¸i niÖm
1.1. Vèn b»ng tiÒn: Vèn b»ng tiÒn lµ mét bé phËn cña vèn S¶n xuÊt kinh
doanh cña Doanh nghiÖp thuéc Tµi s¶n l­u ®éng, ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu
trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ trong c¸c quan hÖ thanh to¸n.
Vèn b»ng tiÒn cña Doanh nghiÖp bao gåm: TiÒn mÆt t¹i quü, TiÒn göi
Ng©n hµng vµ TiÒn ®ang chuyÓn.
1.2. TiÒn mÆt: TiÒn mÆt lµ sè vèn b»ng tiÒn do thñ quü b¶o qu¶n t¹i quü
(kÐt) cña Doanh nghiÖp bao gåm: TiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim
khÝ quý, ®¸ quý.
1.3. TiÒn göi Ng©n hµng: TiÒn göi Ng©n hµng lµ sè tiÒn mµ Doanh nghiÖp
göi t¹i c¸c Ng©n hµng, bao gåm: TiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ
quý, ®¸ quý. Trong ®ã:
TiÒn ViÖt Nam lµ lo¹i tiÒn phï hiÖu. §©y lµ lo¹i giÊy b¹c do Ng©n
hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ph¸t hµnh vµ ®­îc sö dông, lµ ph­¬ng tiÖn giao dÞch
chÝnh thøc ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp.
Ngo¹i tÖ lµ laäi tiÒn phï hiÖu, ®©y lµ lo¹i giÊy b¹c kh«ng ph¶i do Ng©n
hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ph¸t hµnh nh­ng ®­îc phÐp l­u hµnh chÝnh thøc trªn
thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ c¸c ®ång: §«la Mü (USD), B¶ng Anh (GBP), Fr¨ng
Ph¸p (Fr), …
Mỗi hình thức kế toán đều là một mắt xích không thể thiếu, một mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Vốn bằng tiền l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement