Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dinh_tin
#748971 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Lòng trung thành của khách hàng đối với mạng cung cấp điện thoại di động
Tieåu luaän moân PPNC KH
Phaàn 1:
Muïc ñích nghieân cöùu
1. TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI
Keå töø khi Vieät Nam thöïc hieän chính saùch môû cöûa, chuyeån sang cô cheá thò
tröôøng thì neàn kinh teá ñaõ coù söï phaùt trieån vöôït baäc, caùc quan heä kinh teá ngaøy caøng dieãn ra maïnh meõ treân nhieàu lónh vöïc cuûa ñôiø soáng xaõ hoäi. Haøng loaït caùc ngaønh saûn xuaát vaät chaát vaø kinh doanh dòch vuï ra ñôøi. Trong ñoù ngaønh böu chính vieãn thoâng ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ngaønh coù toác ñoä phaùt trieån cao nhaát, ñaëc bieät laø ngaønh kinh doanh cung caáp dòch vuï maïng di ñoäng tuy môùi phaùt trieån trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhöng ñaõ taïo ñöôïc söï chuù yù maïnh meõ vôùi söï tham gia ngaøy caøng nhieàu cuûa caùc nhaø cung caáp dòch vuï, theá ñoäc quyeàn daàn daàn bò phaù vôõ. Nhu caàu söû duïng vaø löôïng khaùch haøng coù xu höôùng ngaøy caøng gia taêng. Vaán ñeà giöõ vöõng vaø phaùt trieån thò phaàn trôû neân heát söùc quan troïng vaø caàn thieát. Ñöùng tröôùc thöïc traïng treân caùc doanh nghieäp kinh doanh trong lónh vöïc naøy phaûi hoaït ñoäng trong moät moâi tröôøng caïnh tranh heát söùc gay gaét.
Hieän nay treân thò tröôøng coù caùc nhaø cung caáp dòch vuï maïng ñieän thoaïi di
ñoäng ñang caïnh tranh laø: Vinaphone (VNPT), Mobifone (VNPT), S-Fone (SPT) vaø Viettel, CityPhone Trong thôøi gian qua caùc doanh nghieäp naøy ñaõ thöïc hieän nhieàu chieán löôïc caïnh tranh ñeå giöõ vöõng vaø phaùt trieån thò phaàn cuûa mình nhö: caûi taïo naâng caáp chaát löôïng phuïc vuï, giaûm giaù cöôùc, khuyeán maõi haáp daãn, cho theâm tieàn vaøo taøi khoaûn… nhaèm thu huùt khaùch haøng söû duïng dòch vuï cuûa mình. Cuï theå, maïng Vinaphone vaø Mobifone ñaõ lieân tuïc coù caùc ñôït giaûm giaù vaøo thaùng 7/2004, thaùng 2/2005 vaø thaùng 10/2005 cuøng haøng loaït chöông trình khuyeán maõi nhö öu ñaõi khaùch haøng laâu naêm, khuyeán maõi cho khaùch haøng ñang bò khoùa 02 chieàu naïp tieàn trôû laïi. Maïng Sfone cuõng coù hai ñôït giaûm cöôùc vaøo thaùng 5/2004 vaø thaùng 10/2005 keát hôïp vôùi nhieàu chöông trình taëng maùy, choïn soá ñeïp vaø ñaëc bieät laø caùc quaûng caùo aán töôïng. Rieâng maïng Viettel duø môùi ra ñôøi vaøo thaùng 10/2004 nhöng ñaõ thu huùt nhieàu khaùch haøng vôùi caùc quaûng caùo sinh ñoäng, caùc chöông trình khuyeán maõi haáp daãn, ñaày tính caïnh tranh nhö ñöôïc choïn soá cuõ, choïn soá ñeïp, hoøa maïng mieãn phí…
Vôùi thò tröôøng cung caáp dòch vuï ña daïng, soâi ñoäng, nhieàu hình thöùc nhö
vaäy thì khaùch haøng ñöôïc quyeàn löïa choïn nhaø cung caáp dòch vuï theo nhu caàu cuûa mình moät caùch coù lôïi vaø hôïp lyù nhaát ñoái vôùi hoï. Ñieàu naøy taïo neân söï thaùch thöùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong coâng taùc kinh doanh. Theo baùo Tuoåi treû, keå töø 1/10/2005 khi Mobiphone, Vinaphone, Viettel lieân tuïc tung ra caùc chöông trình giaûm cöôùc
Hiện nay trên thị trường có các nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động đang cạnh tranh là: Vinaphone (VNPT), Mobifone (VNPT), S-Fone (SPT) và Viettel, Cit
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement